Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Artykuły: sierpień

trening umiejętności wychowawczych

28 sierpnia 2017   /    Aktualności

W ramach wsparcia towarzyszącego na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi oraz osób doznających przemocy w rodzinie w Ośrodku Pracy z Rodziną realizowane są szkolenia i treningi grupowe, w tym

Trening umiejętności wychowawczych

w dniach 14, 15 i 22 października 2017 r. w godzinach 9:00 – 16:00 w Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim Al. Tysiąclecia 32 d/2 (parter) w Bolesławcu.

Prowadzący psycholog – Gabriela Frącala

 

 

 

 

zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badań pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

23 sierpnia 2017   /    Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące przeprowadzenia badań pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu ul. Armii Krajowej 12

OSOBA DO KONTAKTU: Justyna Ziółkowska – kierownik PCPR

TERMIN WYKONANIA USŁUGI: OD 04.09.2017 r. DO 08.09.2017 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu przez pedagoga diagnozy i kwalifikacji 13 kandydatów  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz pod kątem  ich predyspozycji do pełnienia powierzonej funkcji na terenie Powiatu Bolesławieckiego, wraz z jej udokumentowaniem dla potrzeb  PCPR w Bolesławcu  – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W/w usługę należy wykonać w oparciu  o art. 42 ust. 1-3 ustawy z dnia  9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.).

KANDYDATEM NA STANOWISKO WYKONAWCY ZAMÓWIENIA MOŻE BYĆ OSOBA, KTÓRA SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

– posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne (studia magisterskie),

– posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z rodziną i dzieckiem,

– posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w  poradnictwie rodzinnym,

– dysponuje odpowiednimi narzędziami diagnostycznymi,

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANE DOKUMENTY  WYKONAWCY:

curriculum vitae i list motywacyjny;

– kopie świadectw pracy;

– kopie dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

– kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

– dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe;

– wykaz narzędzi diagnostycznych, za pomocą których będą przeprowadzane badania,

– opinia z pracy, bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

 

 INFORMACJE DODATKOWE:

– oferty, które wpłyną niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane,

– zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania,

– planowany termin rozpatrzenia składanych ofert  – 01.09.2017 r.,

– zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami,

– osoby wyłonione do realizacji zadania zostaną powiadomione przez Zamawiającego telefonicznie.

 

WARUNKI PŁATNOSCI: 

Rozliczenie umowy nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy,  w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku od zleceniobiorcy, przelewem na wskazany rachunek bankowy.

 

WARUNKI SKLADANIA OFERT:

Ofertę można składać:

–  osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu w pok. 105  w terminie do 01.09.2017 r.                          do godz. 13.00;

–  przesłać pocztą  na ww. adres z dopiskiem ,,Usługa na przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej” (liczy się data stempla pocztowego);

pocztą elektroniczną: centrum@pcpr.boleslawiec.pl

 

WARUNKI WYBORU WYKONAWCY:

Wykonawca zostanie wybrany poprzez porównanie cenowe zamówienia i wybranie najkorzystniejszej oferty. KRYTERIUM: CENA

 

Usługi asystenckie drogą do samodzielności

23 sierpnia 2017   /    Aktualności

Od marca br. w ramach realizowanego przez nas projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” organizujemy usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych. PCPR w Bolesławcu zatrudnia obecnie 4 asystentów osób niepełnosprawnych, obejmujących wsparciem łącznie 10 osób niepełnoprawnych. Praca asystenta ma na celu kompensację dysfunkcji wynikających z rodzaju niepełnosprawności oraz wspieranie klienta w usamodzielnianiu się i jego aktywności społecznej i zawodowej

Adresatami projektu są osoby z niepełnosprawnością:

 • zamieszkujące na terenie powiatu bolesławieckiego,
 • legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  w zakresie niepełnosprawności intelektualnej, psychicznej, sensorycznej, ruchowej lub innej,
  w tym również sprzężonej,
 • nie korzystające ze wsparcia asystenta w innym projekcie/instytucji finansowanym
  ze środków unijnych.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. 

 

Treningi budowania relacji rodzinnych

23 sierpnia 2017   /    Aktualności

W Ośrodku Pracy z Rodziną od lipca br. realizowane są treningi budowania relacji rodzinnych.  Ten rodzaj treningów adresowany jest do rodziców, którzy chcą i potrzebują wsparcia, których nachodzą wątpliwości wychowawcze wymagające konsultacji ze specjalistami, którzy odczuwają potrzebę spotkania się z innymi rodzicami i opiekunami. W tematyce zajęć zawiera się psychologia, wychowanie, umiejętności w zakresie wspomagania rozwoju osobistego dzieci. Zdrowe rodzicielstwo bazuje na miłości, empatii, akceptacji, szacunku dla dziecka i siebie jako rodzica czy opiekuna. Uczestnicy zajęć mają możliwość nabycia wiedzy m.in. o mitach „dobrego rodzica” i „grzecznego dziecka”, o karach i nagrodach stosowanych do wyegzekwowania dyscypliny i szacunku, o tym jak wspomagać dziecko w rozwoju jego samodzielności, niezależności i pewności siebie, zapoznają się ze skutecznymi metodami komunikowania się pozbawionymi przemocy.

 

bezpłatne porady i bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

21 sierpnia 2017   /    Aktualności

Można skorzystać z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (podnośniki wannowe, wózki inwalidzkie (dla osób dorosłych i dla dzieci), łóżka rehabilitacyjno – ortopedyczne, koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe, pionizatory, krzesła toaletowe, balkoniki, kule inwalidzkie) oraz bezpłatnych usług wsparcia specjalistycznego (psycholog, prawnik, psychiatra, specjalista ds. uzależnień) a także treningów i szkoleń.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu które realizuje projekt – „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 zaprasza osoby zainteresowane do skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (podnośniki wannowe, wózki inwalidzkie (dla osób dorosłych i dla dzieci), łóżka rehabilitacyjno – ortopedyczne, koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe, pionizatory, krzesła toaletowe, balkoniki, kule inwalidzkie) oraz bezpłatnych usług wsparcia specjalistycznego (psycholog, prawnik, psychiatra, specjalista ds. uzależnień a także treningów i szkoleń.

Grafik dyżurujących specjalistów

fot. PCPR Bolesławiec

 

DLA RODZIN Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYMI:

Treningi budowania relacji rodzinnych dla dorosłych:

 • trening kompetencji społecznych i relacji partnerskich
 • trening kompetencji życiowych
 • trening kompetencji rodzicielskich

Praca z dzieckiem (wspieranie rozwoju dziecka):

 • trening zastępowania agresji
 • terapia taktylna i integracja sensoryczna
 • trening intelektualny

DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ:

 • trening kompetencji społecznych dla ofiar przemocy
 • trening kompetencji rodzicielskich
 • grupa wsparcia dla ofiar przemocy domowej

Zainteresowanych prosimy o kontakt z:

 • pracownikiem socjalnym, tel. 75/ 612 1784 (pok. 108) lub 75/612 1789 (pok. 119),
 • pracownikami biura projektu tel. 75/612 1783 (pok. 107),
 • lub bezpośrednio z Kierownikiem PCPR, tel. 75/612 1788 (pok. 112)

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i montaż platformy/podnośnika w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”

21 sierpnia 2017   /    Ogłoszenia

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i montaż platformy/podnośnika w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

W dniu 21.08.2017 r. na podstawie analizy dokumentów przesłanych do PCPR w Bolesławcu

 1. Nazwa zamówienia: Wykonanie i montaż podnośnika w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”
 2. Tryb: zapytanie ofertowe
 3. Wszystkie złożone oferty:
  • LiftPlus Kaczmarczyk Spółka Jawna – 36 934,92 zł brutto
  • Garaventa Lift Group Sp. z o.o. – 29 962,80 zł brutto
 4. Informujemy, że w wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone firmie Garaventa Lift Group Sp. z o.o.

 

Dokument do pobrania:

centrum wsparcia rodziny

16 sierpnia 2017   /    Aktualności

Dnia 06 czerwca 2017 r. nastąpiło oficjalne otwarcie „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” dla potrzebujących. Dom wsparcia, pierwszej pomocy i ostatecznego ratunku przeznaczony jest dla tych, którzy w swoich domach nie mogą czuć się bezpieczni.

Adresaci projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu to osoby w kryzysie, w tym osoby doznające przemocy w rodzinie, młodzież opuszczająca domy dziecka lub rodziny zastępcze, rodziny z problemami opiekuńczo- wychowawczymi oraz osoby niepełnosprawne. W ramach projektu utworzono mieszkanie chronione o charakterze interwencyjnym dla ofiar przemocy i młodzieży u progu dorosłego życia oraz punkt konsultacyjny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, tzw. „Okno rodzinne”  zapewniający usługi o charakterze interwencji kryzysowej :

– poradnictwo i terapię psychologiczną,

– poradnictwo psychiatryczne i rehabilitację,

– treningi umiejętności społecznych i poradnictwo prawne.

Powstała też bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego dla osób  niepełnosprawnych. Zainteresowani będą mogli wypożyczyć między innymi wózki inwalidzkie dla dzieci i dorosłych, koncentrator tlenu, materace przeciwodleżynowe oraz łóżka rehabilitacyjne.

Tak bardzo potrzebne dla społeczności miejsce nie mogłoby powstać bez zaangażowania i wielkiego wsparcia Gminy Miejskiej Bolesławiec, która w ramach porozumienia z Powiatem Bolesławieckim przekazała budynek na ten szczytny cel.

Projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita kwota 1 929 369 zł.