Usługi asystenckie drogą do samodzielności

23 sierpnia 2017   /    Aktualności

Od marca br. w ramach realizowanego przez nas projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” organizujemy usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych. PCPR w Bolesławcu zatrudnia obecnie 4 asystentów osób niepełnosprawnych, obejmujących wsparciem łącznie 10 osób niepełnoprawnych. Praca asystenta ma na celu kompensację dysfunkcji wynikających z rodzaju niepełnosprawności oraz wspieranie klienta w usamodzielnianiu się i jego aktywności społecznej i zawodowej

Adresatami projektu są osoby z niepełnosprawnością:

  • zamieszkujące na terenie powiatu bolesławieckiego,
  • legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym
    w zakresie niepełnosprawności intelektualnej, psychicznej, sensorycznej, ruchowej lub innej,
    w tym również sprzężonej,
  • nie korzystające ze wsparcia asystenta w innym projekcie/instytucji finansowanym
    ze środków unijnych.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły.