zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badań pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

23 sierpnia 2017   /    Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące przeprowadzenia badań pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu ul. Armii Krajowej 12

OSOBA DO KONTAKTU: Justyna Ziółkowska – kierownik PCPR

TERMIN WYKONANIA USŁUGI: OD 04.09.2017 r. DO 08.09.2017 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu przez pedagoga diagnozy i kwalifikacji 13 kandydatów  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz pod kątem  ich predyspozycji do pełnienia powierzonej funkcji na terenie Powiatu Bolesławieckiego, wraz z jej udokumentowaniem dla potrzeb  PCPR w Bolesławcu  – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W/w usługę należy wykonać w oparciu  o art. 42 ust. 1-3 ustawy z dnia  9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.).

KANDYDATEM NA STANOWISKO WYKONAWCY ZAMÓWIENIA MOŻE BYĆ OSOBA, KTÓRA SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

– posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne (studia magisterskie),

– posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z rodziną i dzieckiem,

– posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w  poradnictwie rodzinnym,

– dysponuje odpowiednimi narzędziami diagnostycznymi,

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANE DOKUMENTY  WYKONAWCY:

curriculum vitae i list motywacyjny;

– kopie świadectw pracy;

– kopie dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

– kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

– dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe;

– wykaz narzędzi diagnostycznych, za pomocą których będą przeprowadzane badania,

– opinia z pracy, bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

 

 INFORMACJE DODATKOWE:

– oferty, które wpłyną niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane,

– zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania,

– planowany termin rozpatrzenia składanych ofert  – 01.09.2017 r.,

– zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami,

– osoby wyłonione do realizacji zadania zostaną powiadomione przez Zamawiającego telefonicznie.

 

WARUNKI PŁATNOSCI: 

Rozliczenie umowy nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy,  w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku od zleceniobiorcy, przelewem na wskazany rachunek bankowy.

 

WARUNKI SKLADANIA OFERT:

Ofertę można składać:

–  osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu w pok. 105  w terminie do 01.09.2017 r.                          do godz. 13.00;

–  przesłać pocztą  na ww. adres z dopiskiem ,,Usługa na przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej” (liczy się data stempla pocztowego);

pocztą elektroniczną: centrum@pcpr.boleslawiec.pl

 

WARUNKI WYBORU WYKONAWCY:

Wykonawca zostanie wybrany poprzez porównanie cenowe zamówienia i wybranie najkorzystniejszej oferty. KRYTERIUM: CENA