Zmiany dotyczące dodatku wychowawczego 500+

25 stycznia 2022   /    Aktualności

Dnia 1 stycznia 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, która zmienia ustawę z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.)              w zakresie dotyczącym wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Wobec powyższego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuję, że:

 1. Od dnia 01.01.2022 r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art. 80 ust. 1a ustawy
  z dnia   9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.821 t.j. ze zm.),  zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2019.2407 t.j. ze zm.),
 2. Od dnia 01.01.2022 r. organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego (500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych!!!
  (art. 1 pkt 9 ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.)
 3. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego należy składać do ZUS wyłącznie
  w formie elektronicznej na platformie EPUAP/Profil Zaufany (art. 1 pkt 13 lit. f i g ww. Ustawy).
 4. Świadczenie wychowawcze będzie przekazywane w formie bezgotówkowej na wskazany przez osobę uprawnioną rachunek bankowy (art. 1 pkt 25 ww. Ustawy).
 5. Decyzje Starosty Bolesławieckiego, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatku wychowawczego na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (uprawnione do tego dodatku) o którym mowa w art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.821 t.j. ze zm.) w brzmieniu dotychczasowym, tracą moc z dniem  1 czerwca 2022 r.
 6. Wnioski o dodatek wychowawczy złożone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Bolesławcu, w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. są rozpatrywane  na zasadach dotychczasowych i wypłacane będą przez tutejsze Centrum, nie dłużej jednak, niż do dnia  31 maja 2022 r.
 7. Na okres świadczeniowy od dnia 1 czerwca 2022 r. wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego należy składać  do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej
  na platformie EPUAP/Profil Zaufany, już  od dnia 1 lutego 2022 r.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                   w Bolesławcu, o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej/ rodzinnym domu dziecka, wraz z datą umieszczenia.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania świadczenia wychowawczego można uzyskać:

 • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn. – pt.) w godz. 7.00-18.00

pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem e-maila cot@zus.pl

 • we wszystkich placówkach ZUS
 • na stronie

Link do strony ZUS Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 r.