Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

4 listopada 2022   /    Aktualności

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023
w ramach Funduszu Solidarnościowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu planuje przystąpić do realizacji kolejnej edycji ww. Programu.

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Cel Programu

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności trwałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wyżej wymienionymi.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków,
  o których mowa w pkt 1 lub 2.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę.

Wynagrodzenie za świadczenie usług asystencji osobistej finansowane będzie ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Po otrzymaniu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację edycji 2023 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bolesławcu wskaże dokładny termin rozpoczęcia usług asystencji osobistej świadczonych przez asystentów na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Bolesławieckiego.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie w edycji 2023 (zarówno osoby niepełnosprawne, jak
i kandydaci na asystenta) proszeni są o nawiązanie kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2, pok. 4 w godzinach od 7.30-15.30 pod numerem telefonu 75 612 17 83, lub e-mail centrum@pcpr.boleslawiec.pl bądź osobiście.