Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

21 grudnia 2023   /    Aktualności

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” – edycja 2024
w ramach Funduszu Solidarnościowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu planuje przystąpić do realizacji kolejnej edycji ww. Programu.

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności trwałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wyżej wymienionymi.

  Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu lub
 • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby
z niepełnosprawnością w różnych sferach życia
, w tym:

 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról
  w rodzinie;
 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
  z otoczeniem.

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę.

Wynagrodzenie za świadczenie usług asystencji osobistej finansowane będzie ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Po otrzymaniu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację edycji 2024 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bolesławcu wskaże dokładny termin rozpoczęcia usług asystencji osobistej świadczonych przez asystentów na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Bolesławieckiego.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie w edycji 2024 proszeni są o nawiązanie kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, Pl. Marsz.
J. Piłsudskiego 2, pok. 4 w godzinach od 7.30-15.30 pod numerem telefonu 75 612 17 81, lub e-mail centrum@pcpr.boleslawiec.pl bądź osobiście w terminie do 05.01.2023 r.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Załącznik

Karta zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”