Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Aktualności

Wesołych Świąt Wielkanocnych

29 marca 2018   /    Aktualności

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i radości, samych słonecznych dni oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym

Życzą

                    Kierownik PCPR w Bolesławcu                                            Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego

   Justyna Ziółkowska                                                                  Stanisław Chwojnicki

oraz
pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

ZMIANA SIEDZIBY PCPR W BOLESŁAWCU

11 stycznia 2018   /    Aktualności

Od dnia 15 stycznia 2018 r. siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu wraz z Działem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym znajduje się w budynku dotychczasowej siedziby Starostwa Powiatu Bolesławieckiego przy Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 w Bolesławcu (tzw. okrąglak).

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7.30 – 15.30
wtorek 7.30 – 15.30
środa 7.30 – 15.30
czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 15.30

Wnioski o dofinansowanie ze środków PEFRON przyjmowane są codziennie do godziny 14.00.

 

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM SZKOLENIU DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ NIEZAWODOWEJ

13 grudnia 2017   /    Aktualności

W dniu 2 grudnia 2017 roku zakończyło się bezpłatne szkolenie dla kandydatów do pełnienia  funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Szkolenie było prowadzone od 06.10.2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 przez dwóch trenerów rodzinnej pieczy zastępczej. W szkoleniu brało udział 14 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej w wymiarze 62 godz. dydaktycznych, w tym 52 godziny części wykładowo-warsztatowej oraz 10 godzin w formie praktyk w Domu Dziecka i w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Bolesławcu, zgodnie z Programem Szkoleniowym „Rodzina” licencjonowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”
w Krakowie. Program szkoleniowy realizowany był poprzez bloki tematyczne: „Piecza zastępcza – co to takiego?”, „Twoja rodzina a piecza zastępcza ”, „Cenimy dziedzictwo – słuchamy młodych”, „Umiejętności ”, „Opanowanie trudnych zachowań”, „Kolejny etap – pożegnanie”. Tematy poruszały m.in. zagadnienia dotyczące: organizacji opieki nad dzieckiem, zasad finansowania rodzin zastępczych, elementów prawa rodzinnego i praw dziecka, znaczenie tożsamości dziecka, organizacji pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, partnerskiej współpracy z rodziną naturalną dziecka, doskonalenia umiejętności opiekuńczych rodziców zastępczych w poszczególnych etapach rozwoju dziecka, przemocy w rodzinie, trudnych aspektów opieki zastępczej, dobrego pożegnania.

Treści Programu były realizowane w formie mini wykładów, prezentacji, filmów edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych. Tematyka spotkań i ich cele były prezentowane uczestnikom przed rozpoczęciem zajęć, co umożliwiło lepszą ich organizację. Po realizacji każdego bloku tematycznego jak i wykonaniu każdego ćwiczenia, omawiano wspólnie wszystkie sugestie dotyczące poruszanych zagadnień. Uczestnicy szkolenia poprzez pracę w małych grupach i indywidualnych ćwiczeniach mogli sprawdzić zdobytą już wiedzę, każdy z nich otrzymał materiały szkoleniowe z przeprowadzonych zajęć. Zaproponowane przez trenerów ćwiczenia, zabawy integracyjne spowodowały,  że uczestnicy szkolenia bardzo się zaprzyjaźnili, a tym samym chętnie o sobie opowiadali, dzielili się swoimi obawami i przeżyciami związanymi z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. W trakcie szkolenia panowała serdeczna i przyjazna atmosfera, co w dużej mierze ułatwiło prowadzenie zajęć i realizację poruszanych zagadnień. W ramach ww. szkolenia zorganizowano dla kandydatów zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy (zwłaszcza dzieciom), które poprowadził Radosław Kalamarz.

Wśród uczestników szkolenia została przeprowadzona Ankieta ewaluacyjna, która miała na celu dokonanie przez kandydatów oceny szkolenia. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili zarówno merytoryczne przygotowanie trenerów, ich sposób przekazania treści programowych (poprzez zróżnicowane formy zajęć oraz praktyczne przećwiczenie zdobytych wiedzy), jak tez warunki lokalowe w których były prowadzone zajęcia i stan techniczny wykorzystywanych urządzeń (multimedia).

W ramach ww. szkolenia kandydaci spotkali się z dwiema funkcjonującymi rodzinami  zastępczymi Państwem Heleną i Mariuszem Marek – rodziną zastępczą zawodową pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego od 2004 roku i Państwem Dominiką i Mariuszem Pawlikowskimi, którzy pełnią swoją funkcję rodziny zastępczej niezawodowej od 2015 roku. Spotkanie miało na celu zapoznania uczestników ww. szkolenia z doświadczeniami powyższych rodzin zastępczych zdobytymi podczas sprawowania opieki nad dziećmi, które przebywały lub przebywają w rodzinnej pieczy zastępczej.

Szkolenie ukończyło 14 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, którzy otrzymali świadectwa ukończenia szkolenia, wręczone przez Pana Stanisława Chwojnickiego członka Zarządu Powiatu Bolesławieckiego.

 

 

 

Trening zastępowania agresji

1 grudnia 2017   /    Aktualności

25.11.2017 r. w Ośrodku Pracy z Rodziną rozpoczęły się zajęcia dla dzieci i młodzieży.  Trening Zastępowania Agresji  to program, którego celem jest nauka umiejętności stanowiących alternatywę dla zachowań agresywnych. Pozwala uczestnikom nauczyć się stawiać czoło trudnym sytuacjom życiowym oraz rozwiązywać konflikty bez użycia przemocy. Redukuje negatywne emocje, pozwala działać konstruktywnie w sytuacjach powodujących stres i złość. Uczestnik uczy się co robić, a czego nie robić, w sytuacjach, które generalnie prowokują do agresji.

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

30 listopada 2017   /    Aktualności

W grudniu br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu uruchamia grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Przemoc domowa jest tematem coraz częściej występującym w świadomości opinii publicznej. W przypadku ofiar, które podejmują pierwsze kroki, by się bronić przed sprawcą przemocy, dużym wsparciem okazuje się praca grupowa, która pomaga przełamać poczucie izolacji i daje szansę uzyskania wsparcia ze strony grupy. Formuła zajęć umożliwia także lepszą możliwość testowania nowych form zachowania i ćwiczenia pożądanych nawyków.

Powyższa idea stała się inspiracją dla utworzenia lokalnej grupy wsparcia dla ofiar dotkniętych przemocą domową. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, pok. 104 (budynek Starostwa Powiatowego w Bolesławcu).

Adresatami tej formy pomocy są kobiety, które doświadczają przemocy domowej i są mieszkankami powiatu bolesławieckiego. Panie, które chciałyby uczestniczyć w zajęciach, proszone są o indywidualny kontakt telefoniczny z pracownikiem PCPR, tel. 75 612 17 83-84, lub osobiście w siedzibie PCPR, pok. 107, pok. 108, pok. 119, lub bezpośrednio z Kierownikiem PCPR – pok. 112, tel. 75 612 17 88.

HARMONORGRAM SPOTKAŃ NA GRUDZIEŃ 2017

03.12.2017 r.  w godz. 10:00 – 14:00
09.12.2017 r.  w godz. 10:00 – 14:00
16.12.2017 r.  w godz. 10:00 – 14:00
29.12.2017 r.  w godz. 14:00 – 18:00

Terminy spotkań w kolejnych miesiącach będą zamieszczane na stronie www.pcpr.boleslawiec.pl

Wsparcie finansowane w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”, realizowanego przez Powiat Bolesławiecki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Dzień Pracownika Socjalnego 21 listopad 2017

23 listopada 2017   /    Aktualności

Pierwszym ogniwem,  które spotyka się z klientem wymagającym pomocy społecznej jest pracownik socjalny, koordynator Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu. Za wyjątkową pracę, zaangażowanie i empatię wobec drugiego człowieka dziękował pracownicom Centrum Karol Stasik – Starosta Bolesławiecki, Stanisław Chwojnicki – Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego oraz Maria Szydłak – Skarbnik Powiatu.

O istocie pracy pracowników służb społecznych wiele można byłoby mówić – dodała Justyna Ziółkowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu. Jest to zawód, który wymaga wielu predyspozycji. Jesteśmy otwarci wobec ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy. Staramy się zrozumieć, wesprzeć aby życie naszych klientów zmieniło się na lepsze. Z okazji dzisiejszego Święta serdecznie dziękuję moim współpracownikom za zaangażowanie, wkład pracy i pasję z jaką wykonujecie swoją pracę  na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Przypomnijmy tylko, że wśród realizowanych zadań przez PCPR w Bolesławcu jest między innymi:

1/ projekt pt. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” gdzie wsparcie udzielane jest dla osób w kryzysie w tym również dla osób doznających przemocy w rodzinie, dla rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach projektu uruchomiona została wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego. Ponadto prowadzone są usługi poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej w ośrodku pracy z rodziną – tzw. Okno Rodzinne,

2/ od 23 października br. uruchomiony został telefon zaufania dla osób w kryzysie (576 022 033 – dostępny codziennie od 20:00 do 22:00),

3/ opieka nad 103 rodzinami zastępczymi, w których przebywa 136 małoletnich dzieci, którymi zajmuje się 7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto Centrum obejmuje wsparciem 20 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,

4/ prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej – niezawodowej,

5/ wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie ze środków PFRON: uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i likwidacja barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Tylko w 2017 wpłynęło 1000 wniosków.

TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB W KRYZYSIE

17 października 2017   /    Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że w dniu 23 października 2017 r. uruchamia

TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB W KRYZYSIE
576 022 033
dostępny codziennie od 20.00 do 22.00

(koszty rozmowy są naliczane według stawek operatora, z którego usług korzysta osoba dzwoniąca)
Telefon Zaufania powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Wsparcie kierowane jest do osób w kryzysie, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej. Dyżurny psycholog udzieli doraźnej pomocy psychologicznej, poinformuje o istniejących możliwościach otrzymania wsparcia  i wyjścia z kryzysu.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pt: „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej

4 października 2017   /    Aktualności

 SKIERUJ  SWOJĄ  MIŁOŚĆ  TAM, GDZIE  BRAKUJE  JEJ  NAJMOCNIEJ, ODDAJ  SIEBIE  INNYM

 W dniu 6 października 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu rozpocznie się szkolenie kandydatów  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, w którym będzie uczestniczyć 15 osób w tym, 5 par małżeńskich i 5 osób samotnych.

Szkolenie prowadzone będzie w siedzibie PCPR w Bolesławcu przez 2 trenerów rodzinnej pieczy zastępczej, Programem Szkoleniowym „Rodzina” licencjonowanym przez Stowarzyszenie rodzin adopcyjnych i zastępczych „Pro Familia” w Krakowie, zatwierdzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 30/2013/RZ z dnia 19 grudnia 2013 roku, w wymiarze 62 godzin dydaktycznych, w tym 52 godziny części wykładowowarsztatowej i 10 godzin w formie praktyki w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej zawodowej.

Zajęcia prowadzone będą w formie mini wykładów, prezentacji, ćwiczeń warsztatowych. Podczas szkolenia kandydatom przedstawione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące: organizacji opieki nad dzieckiem, zasad finansowania rodzinnej pieczy zastępczej, organizacji pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka, prawa rodzinnego i praw dziecka, współpracy z rodziną naturalną dziecka, rozpoznawania indywidualnych potrzeb  dziecka  oraz  oceny  sytuacji  dziecka. Kandydaci poprzez udział w szkoleniu mają możliwość zwiększenia swoich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

Na terenie powiatu bolesławieckiego jest wiele dzieci potrzebujących prawdziwego domu – CZEKAJĄ NA WAS.

Ty i twoja rodzina możecie stworzyć dla nich dom. Jeśli masz otwarte serce zgłoś się do nas!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu pokój 106,119

              tel. 75 612 17 – 82, 89

 

 

 

program korekcyjno-edukacyjny

2 października 2017   /    Aktualności

Nie radzisz sobie z napięciem emocjonalnym i stresem?  Miewasz niekontrolowane wybuchy złości i ranisz swoim zachowaniem najbliższych członków rodziny? Nie wiesz jak naprawić popsute relacje z rodziną?  Chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o sobie samym, zdobyć umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy?  Masz okazję, by zmienić swoje życie i poprawić relacje z innymi!

Udział w Programie umożliwi Ci zdobycie nowych umiejętności ułatwiających rozwiązywanie konfliktów w rodzinie przy pomocy dialogu i negocjacji, bez stosowania przemocy. Do Programu zapraszamy wszystkie osoby, które stosują przemoc w osiąganiu celów i rozwiązywaniu konfliktów, mające trudności w relacjach z innymi, zauważające trudności z rozpoznawaniem przeżywanych emocji oraz z ich samokontrolą.  Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu i potrwają do grudnia br. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach popołudniowych w siedzibie PCPR ul. Armii Karjowej 12 w Bolesławcu pok. 104.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, pok. 108 oraz dzwoniąc pod numer telefonu (75) 612 17 84.

Harmonogram zajęć Programu korekcyjno – edukacyjnego
prowadzonego przez PCPR w Bolesławcu w 2017 r.

 1.  11.09.2017r. – 15.45 – 17.45
 2.  18.09. 2017r. – 15.45 – 19.30
 3.  25.09.2017r. – 15.45 – 19.30
 4.  29.09.2017r. – 15.45 – 19.30
 5.  16.10.2017r. – 15.45 – 19.30
 6.  23.10 2017r. – 15.45 – 19.30
 7.  30.10 2017r. – 15.45 – 19.30
 8.  10.11.2017r. – 15.45 – 19.30
 9.  13.11.2017r. – 15.45 – 19.30
 10.  20.11.2017r. – 15.45 – 19.30
 11.  27.11.2017r. – 15.45 – 19.30
 12.  01.12.2017r. – 15.45 – 17.30
 13.  11.12.2017r. – 15.45 – 19.30
 14.  18.12.2017r. – 15.45 – 19.30

 

 

 

trening umiejętności wychowawczych

28 sierpnia 2017   /    Aktualności

W ramach wsparcia towarzyszącego na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi oraz osób doznających przemocy w rodzinie w Ośrodku Pracy z Rodziną realizowane są szkolenia i treningi grupowe, w tym

Trening umiejętności wychowawczych

w dniach 14, 15 i 22 października 2017 r. w godzinach 9:00 – 16:00 w Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim Al. Tysiąclecia 32 d/2 (parter) w Bolesławcu.

Prowadzący psycholog – Gabriela Frącala