Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Likwidacja barier

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnienie. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

 

Warunki ubiegania się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Podstawa prawna:

 1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. „d” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011, Nr 127 poz.721 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 poz. 926).

Warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych:

 1. O dofinansowanie ze środków PFRON, na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli:
  • rodzaj niepełnosprawności wymaga likwidacji barier architektonicznych ze względu na występujące znaczne trudności w poruszaniu się, poświadczone stosownym zaświadczeniem lekarskim,
  • oświadczą, że miejscem ich stałego pobytu jest lokal/budynek, w którym stale zamieszkują,
  • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi albo uzyskają zgodę właściciela  budynku mieszkalnego na planowany zakres prac likwidacji barier architektonicznych.
 2. Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez Wnioskodawcę udziału własnego.
 3. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu, lub w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku, była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.
 4. Likwidacja barier architektonicznych ma umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej mającej trudności w poruszaniu się, wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski można składać w godzinach urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, w pokoju numer 105, w każdym czasie (w ciągu całego roku kalendarzowego) lub przesłać pocztą na ww. adres.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku dostępny w siedzibie PCPR i stronie internetowej: www.pcpr.boleslawiec.pl , w zakładce „druki do pobrania” ).
 2. Kopia orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność Wnioskodawcy (oryginał do wglądu)
  w zakresie dysfunkcji narządu ruchu (należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).
  W przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dotyczącego niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń o charakterze neurologicznym – symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych – symbol orzeczenia: 12-C oraz z dysfunkcją wzroku: symbol orzeczenia 04-O, mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że Wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu. W przypadku orzeczeń wydanych przez inny organ (np. ZUS), zaświadczenie lekarskie winno być wystawione przez lekarza specjalistę, potwierdzającego schorzenia powodujące utrudnienia w poruszaniu się.
  W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wnioskodawcom posiadającym orzeczenia z symbolem przyczyny niepełnosprawności innym niż wyżej wymienione, która w swych skutkach powoduje znaczne ograniczenia w poruszaniu i przemieszczaniu się. Osoby niepełnosprawne powinny przedłożyć stosowne zaświadczenie wdane przez lekarza specjalistę.
 3. Aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, której wniosek dotyczy wystawione czytelnie
  i w języku polskim, zawierające informację o rodzaju posiadanych schorzeń utrudniających poruszanie się.
 4. Kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą.
 5. Kopie (oryginał do wglądu) aktualnych dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu,
  w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych, to jest numer elektroniczny księgi wieczystej. W przypadku braku numeru elektronicznego księgi wieczystej kopia aktualnego odpisu z ksiąg wieczystych (ważna trzy miesiące), akt notarialny lub umowa najmu na czas nieokreślony.
 6. Oświadczenie o miejscu pobytu stałego w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
 7. Pisemna zgoda właściciela/właścicieli budynku/lokalu na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie.
 8. Szkic pomieszczeń, których dotyczy likwidacja barier architektonicznych (z podaniem ich wymiarów, obecnego i projektowanego układu funkcjonalnego).
 9. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.
 10. Pisemna informacja o innych źródłach finansowania zadania (np. oświadczenie sponsora).

Forma załatwienia:

Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, informacja pisemna o odmowie dofinansowania zawierająca uzasadnienie.

Termin załatwienia:

Zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane     ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.926 j.t.), nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Powiatu Bolesławieckiego uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań
i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w Powiecie Bolesławieckim.

Wysokość dofinansowania:

 1. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Każdorazowo kwotę dofinansowania określa Dział Osobom Niepełnosprawnym – PCPR w Bolesławcu. Wysokość przyznanego dofinansowania nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia
 2. Pozostałe koszty realizacji likwidacji bariery architektonicznej stanowią udział własny Wnioskodawcy.

Tryb odwoławczy:

Od informacji o odmowie dofinansowania wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów KPA.

Informacje dodatkowe dla wnioskodawcy:

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Zasady rozpatrywania wniosków:

 1. Wniosek podlega weryfikacji pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/uchybień w złożonym wniosku, w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku  informuje się pisemnie wnioskodawcę o stwierdzonych brakach/uchybieniach  i wzywa do ich usunięcia. Nie usunięcie stwierdzonych braków, w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Po zakwalifikowaniu wniosku pod względem formalnym, wniosek opiniuje Komisja powołana do rozpatrywania wniosków,.
 3. Przy opiniowaniu wniosku Komisja ds. rozpatrywania wniosków bierze pod uwagę: stopień niepełnosprawności, indywidualne potrzeby i możliwości osoby niepełnosprawnej, uzasadnienie składanego wniosku, sytuację rodzinną i materialną.
 4. Decyzję o przyznaniu lub odmowie dofinansowania, w oparciu o opinię Komisji, podejmuje Kierownik PCPR w Bolesławcu.
 5. Po zakwalifikowaniu wniosku do realizacji:
  • przeprowadza się wizję lokalną w miejscu zamieszkania wnioskodawcy,
  • dokonuje szczegółowej weryfikacji zakresu wnioskowanych robót zgodnie z obowiązującymi zasadami przyznawania dofinansowania w danym roku budżetowym oraz indywidualnymi potrzebami wnioskodawcy,
  • dokonuje obmiaru pomieszczeń i wykonuje dokumentację fotograficzną stanu zastanego,
  • sporządza protokół z przeprowadzonej wizji.
 6. Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o zakwalifikowanym zakresie rzeczowym prac
  i wysokości dofinansowania. Wnioskodawca zostanie zobowiązany do dostarczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma szczegółowego kosztorysu ofertowego (w dwóch egzemplarzach) sporządzonego tylko i wyłącznie na objęte dofinansowaniem prace, zawierający przedmiar prac wraz z opisem, obejmujący całkowity koszt dofinansowanych robót.
 7. Po dostarczeniu ww. kosztorysu i jego pozytywnej weryfikacji następuje podpisanie umowy na dofinansowanie prac ze środków PFRON.
 8. W przypadku przekroczenia kosztów robót dotyczących likwidacji barier architektonicznych
  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ponad wysokość przyznanego dofinansowania, wnioskodawca pokrywa je ze środków własnych.
 9. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych ma służyć pomocy w likwidowaniu istniejących barier w najbliższym otoczeniu wnioskodawcy, nie zaś wyposażeniu nowych lub będących w trakcie budowy mieszkań oraz domów.

Samo pozwolenie na budowę nie może być podstawą do otrzymania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych.

Dofinansowaniu nie podlegają również prace o charakterze remontowo-wykończeniowym, które nie wpływają na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej lecz stanowią o podniesieniu estetyki pomieszczeń, takie jak np. malowanie i wykańczanie glazurą pomieszczeń, elektryka, ocieplenie, obudowa pionów kanalizacyjnych i urządzeń sanitarnych, itp.

Nie podlegają dofinansowaniu także wszystkie prace remontowe, które służą modernizacji infrastruktury mieszkaniowej osoby niepełnosprawnej, a także zakup artykułów gospodarstwa domowego, szafek, akcesoriów łazienkowych, itp.

Przykładowy zakres rzeczowy urządzeń, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna:

Wszystkie prace budowlane prowadzone przez wnioskodawcę winny być realizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2013.1409 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.75.690, ze zm.).

 1. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo umożliwiająca samodzielne poruszanie się, w przypadku gdy zastosowanie innych rozwiązań z uwagi na warunki techniczne nie jest możliwe;
 2. Wyrównanie dojścia w budynku zapewniającego osobie niepełnosprawnej dostęp do lokalu mieszkalnego;
 3. Zakup i montaż wszelkiego rodzaju oporęczowania w otoczeniu budynku mieszkalnego (poręcze przyścienne, poręcze wolnostojące, uchwyty ścienne, itp.);
 4. Zakup i montaż podnośników, platform schodowych, wind przyściennych i innych urządzeń do transportu pionowego, w przypadku, gdy zastosowanie urządzeń alternatywnych  ze względu na wysokie koszty lub warunki techniczne nie jest możliwe. W przypadku platformy przyschodowej, wind przyściennych i innych urządzeń do transportu, sprzęt musi bezpośrednio wychodzić
  z miejsca zamieszkania wnioskodawcy;
 5. Dostosowanie elementów poszczególnych pomieszczeń w celu samodzielnego   funkcjonowania w następującym zakresie:
  • zakup i montaż umywalki wraz baterią umywalkową o szerokości nie mniejszej niż 60 cm (pod umywalką powinna zostać wolna przestrzeń),
  • wymiana wanny na wolną przestrzeń kąpielową z profilowaną powierzchnią najazdową zapewniającą  przestrzeń manewrową z panelem prysznicowym – jej wymiary nie powinny być mniejsze niż 100 x 110 cm, ze  spadkiem 1-2 % w kierunku odpływu,
  • ułożenie okładziny ściennej z płytek ceramicznych w niezbędnym zakresie, bezpośrednio związanym z likwidacją barier architektonicznych, dotyczy wyłącznie miejsc sanitarnych, tj. powierzchni kąpielowej, powierzchni umywalkowej – łączna powierzchnia właściwa oraz buforowa okładziny ściennej,
  • likwidacja progu i przygotowanie podłoża oraz ułożenie posadzki z materiałów antypoślizgowych. Antypoślizgowość to zdolność posadzki do przeciwdziałania poślizgowi na określonej powierzchni. Klasa antypoślizgowości wyrażana jest symbolem R  (od R 9 do R
  • zakup i montaż poręczy zakup i montaż poręczy w budynku mieszkalnym
  • zakup i montaż wspornika kotary z kotarą (przy montażu należy zachować obszar powierzchni manewrowej),
  • zakup i montaż niskich (tj. nie wyższych niż do 150 cm) harmonijkowych osłon rozsuwających się na boki pod katem 180 stopni, zachowując powierzchnie manewrową z otworem wejściowym minimum 90 cm, W przypadku osłony szklanej wymagane jest przedstawienie certyfikatu potwierdzającego, iż osłona wykonana jest ze szkła hartowanego/klejonego.
  • zakup i montaż siedziska prysznicowego – dostosowanego i zamontowanego indywidualnie do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  • zakup siedziska wannowego regulowanego – dostosowanego  indywidualnie do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  • zakup i montaż miski ustępowej (podwieszanej lub stawianej – dostosowanej i zamontowanej indywidualnie do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  • zakup i montaż deski sedesowej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych (deska powinna być twarda i stabilna);
 6. W przypadku osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego:
  • poszerzenie otworu drzwiowego oraz montaż drzwi wewnętrznych; drzwi do łazienki powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m
   w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza,
  • montaż drzwi zewnętrznych; drzwi powinny mieć szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy,
  • poszerzenie otworu drzwiowego – otwór drzwiowy w świetle ościeżnicy powinny mieć szerokość 0,9 m i wysokość 2 m,
  • dostosowanie stolarki okiennej i drzwi balkonowych z obniżonymi okuciami (maksymalna wysokość klamek od poziomu posadzki 120 cm; w przypadku drzwi balkonowych dodatkowo zabezpieczenie drzwi przed uderzeniem podstopnicą  wózka do wysokości nie mniejszej niż 40 cm od poziomu posadzki),
  • obniżenie gniazd elektrycznych, wyłączników światła i innych,
  • wykonanie i montaż odbojników,
  • zakup i montaż lustra pochylnego w łazience
 7. Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia
  o niepełnosprawności, przy dokonaniu likwidacji barier w pomieszczeniach uwzględnia się wykonanie odpowiedniego doświetlenia pomieszczenia, oznakowanie lokalu i ciągów komunikacyjnych;
 8. Dla osób niepełnosprawnych niewidomych i niedowidzących oraz osób z niepełnosprawnością ruchową – wykonanie instalacji oraz zakup i montaż urządzeń , w tym grzejników (maksymalnie 4 sztuki) ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną – pod warunkiem, że osoba mieszka samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną – jeżeli nie istnieje system ogrzewania lub też istniejący funkcjonuje na paliwo stałe.

Nie jest możliwe przyznanie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w związku ze zmianą ogrzewania osobom niepełnosprawnym korzystającym z dofinansowania do tego typu robót w ramach programów likwidacji niskich emisji.

 

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Bolesławieckiego.

Podstawa prawna:

 1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. „d” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011, Nr 127 poz.721 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku
  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 poz. 926).

Warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnoprawne ubiegające się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się:

 1. Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli:
  • posiadają ważne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawności;
  • mają trudności w komunikowaniu się z otoczeniem:
  • dotyczy osób posiadających dysfunkcję narządu słuchu, mowy, wzroku;
  • jeżeli ww. dysfunkcja nie jest określona w orzeczeniu, należy przedłożyć aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę (okulistę, laryngologa) ważne
   1 miesiąc od daty wystawienia.
  • złożą zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę posiadania wnioskowanego urządzenia.
 2. Posiadanie przez wnioskodawcę udziału własnego.
 3. Likwidacja bariery w komunikowaniu się ma umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej kontakt z otoczeniem.
 4. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które:
  • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie   ze środków PFRON;
  • dokonały zakupu urządzenia przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy dofinansowania ze środków PFRON na ten cel;
  • mają zaległości wobec Funduszu, lub były w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski można składać w godzinach urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, w pokoju numer 105, w każdym czasie (w ciągu całego roku kalendarzowego) lub przesłać pocztą na ww. adres.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku dostępny w siedzibie PCPR i stronie internetowej: boleslawiec.pcpr.info, w zakładce „druki do pobrania” ).
 2. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
 3. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.
 4. Oświadczenie wnioskodawcy, poświadczające fakt, że wnioskodawca ubiegający się
  o dofinansowanie nie ma zaległości wobec PFRON lub wnioskodawca ten nie był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego wnioskodawcy.

Wnioskodawca może również dołączyć do wniosku:

 1. Zaświadczenie lekarskie wystawione czytelnie, w języku polskim zawierające informację o rodzaju posiadanych schorzeń,
 2. Aktualną opinię psychologa/pedagoga szkolnego z informacją w jaki sposób wnioskowany sprzęt wpłynie na rozwój dziecka, w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba małoletnia;
 3. Fakturę pro forma lub ofertę cenowa na zakup wnioskowanych urządzeń,
 4. Aktualne zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki, w przypadku osoby niepełnosprawnej uczącej się i niepracującej w wieku 16 – 24 lat;

Forma załatwienia:

Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, informacja o odmowie dofinansowania zawierająca uzasadnienie.

Termin załatwienia:

Zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.926 j.t.), nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Powiatu Bolesławieckiego uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Bolesławieckim.

Wysokość dofinansowania:

 1. Wysokość dofinansowania do zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Każdorazowo kwotę dofinansowania określa Dział Osobom Niepełnosprawnym – PCPR w Bolesławcu.
 2. Wysokość dofinansowania określa się na podstawie przedłożonej w Centrum przez Wnioskodawcę oferty cenowej wnioskowanego urządzenia wraz z montażem.
 3. Centrum zastrzega sobie możliwość negocjacji cen, po wcześniejszym przeanalizowaniu cen urządzenia dostępnego na rynku.

Tryb odwoławczy:

od informacji o odmowie dofinansowania Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie  w rozumieniu przepisów KPA.

Informacje dla wnioskodawcy:

 1. Sprzęt i urządzenia wraz z montażem, które mogą być przedmiotem dofinansowania w ramach zadania likwidacja barier w komunikowaniu się powinny cechować się indywidualnym przeznaczeniem oraz być urządzeniami specjalistycznymi.
 2. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę indywidualne potrzeby i możliwości osoby niepełnosprawnej oraz związek pomiędzy tymi potrzebami, a wnioskowanym sprzętem
  w kontekście wpływu jego zakupu na ułatwienie osobie niepełnosprawnej kontaktów  z otoczeniem. Istnienie takiego związku stanowi warunek przyznania dofinansowania.
 3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
 4. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych,  nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Powiatu Bolesławieckiego uchwały w sprawie określenia rodzajów  i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Bolesławieckim.
 5. Wniosek podlega weryfikacji pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/uchybień w złożonym wniosku, w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku  informuje się pisemnie Wnioskodawcę o stwierdzonych brakach/uchybieniach  i wzywa do ich usunięcia. Nie usunięcie stwierdzonych braków,  w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 6. Po zakwalifikowaniu wniosku pod względem formalnym, wniosek opiniuje Komisja powołana do rozpatrywania wniosków.
 7. Przy opiniowaniu wniosku Komisja ds. rozpatrywania wniosków bierze pod uwagę: stopień niepełnosprawności, indywidualne potrzeby i możliwości osoby niepełnosprawnej, uzasadnienie składanego wniosku, sytuacje rodzinną i materialną.
 8. Decyzję o przyznaniu lub odmowie dofinansowania, w oparciu o opinię Komisji, podejmuje Kierownik PCPR w Bolesławcu.
 9. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych stanowi umowa zawarta z wnioskodawcą i nie może obejmować kosztów zadania poniesionych przed dniem przyznania dofinansowania PFRON i zawarcia umowy.
 10. Umowa zawiera m.in.: oznaczenie stron umowy, rodzaj zadania podlegającego dofinansowaniu, wysokość środków Funduszu przyznanych na realizację zadania, termin rozpoczęcia realizacji zadania, zakres i sposób realizacji umowy, zobowiązanie do zachowania formy pisemnej
  w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy, warunki i termin wypowiedzenia umowy, warunki rozwiązania umowy i zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu, zobowiązanie do przedłożenia dokumentów rozliczeniowych oraz dowodu pokrycia udziału własnego kosztach zadania, sposób rozliczenia oraz zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków.

 

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Bolesławieckiego.

Podstawa prawna:

 1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. „d” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011, Nr 127 poz.721 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 poz. 926).

Warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnoprawne ubiegające się o dofinansowanie likwidacji barier technicznych:

 1. dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli:
  • posiadają ważne orzeczenie, a rodzaj niepełnosprawności, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem lekarza specjalisty, wymaga likwidacji bariery technicznej;
  • złożą zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę posiadania wnioskowanego sprzętu lub urządzenia;
  • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały dofinansowania ze środków PFRON w ramach ww. zadania;
  • nie mają zaległości wobec Funduszu i nie były, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy;
 2. Posiadanie przez wnioskodawcę udziału własnego.
 3. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobie niepełnosprawnej w przypadku dokonania zakupu sprzętu lub urządzenia przed przyznaniem środków i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON na ten cel.
 4. Likwidacja barier technicznych ma umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej samodzielne wykonywanie podstawowych, codziennych czynności, w tym usprawnić samoobsługę.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski można składać w godzinach urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, w pokoju numer 105, w każdym czasie (w ciągu całego roku kalendarzowego) lub przesłać pocztą na ww. adres.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku dostępny w siedzibie PCPR i stronie internetowej: boleslawiec.pcpr.info, w zakładce „druki do pobrania” ).
 2. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu);
 3. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.
 4. Oświadczenie wnioskodawcy, poświadczające fakt, że wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie nie ma zaległości wobec PFRON lub wnioskodawca ten nie był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego wnioskodawcy.

Wnioskodawca może również dołączyć do wniosku:

 1. Aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione czytelnie w języku polskim zawierające informację o rodzaju posiadanych schorzeń według załączonego wzoru,
 2. Fakturę pro forma lub ofertę cenową na zakup wnioskowanych urządzeń,
 3. Aktualne zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki, w przypadku osoby niepełnosprawnej uczącej się i niepracującej w wieku 16 – 24 lat,

Forma załatwienia:

Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, informacja o odmowie dofinansowania.

Termin załatwienia:

Zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.926 j.t.), nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Powiatu Bolesławieckiego uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Bolesławieckim.

Wysokość dofinansowania:

 1. Wysokość dofinansowania do zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych, wynosi do 95% kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Każdorazowo kwotę dofinansowania określa Dział Osobom Niepełnosprawnym – PCPR w Bolesławcu.
 2. Wysokość dofinansowania określa się na podstawie przedłożonej w Centrum przez Wnioskodawcę oferty cenowej wnioskowanego sprzętu lub urządzenia wraz z montażem.
 3. Centrum zastrzega sobie możliwość negocjacji cen, po wcześniejszym przeanalizowaniu cen sprzętu lub urządzenia dostępnego na rynku.

Tryb odwoławczy:

od informacji o odmowie dofinansowania Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie  w rozumieniu przepisów KPA.

Informacje dla wnioskodawcy:

 1. Sprzęt, który może być przedmiotem dofinansowania w ramach zadania likwidacja barier technicznych powinien cechować się indywidualnym przeznaczeniem oraz być urządzeniem specjalistycznym. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę indywidualne potrzeby
  i możliwości osoby niepełnosprawnej oraz związek pomiędzy tymi potrzebami, a wnioskowanym sprzętem w kontekście wpływu jego zakupu na ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania podstawowych, codziennych czynności. Istnienie takiego związku stanowi warunek przyznania dofinansowania.
 2. Dofinansowaniu nie podlega sprzęt AGD, gdyż stanowi standardowe wyposażenie każdego gospodarstwa domowego. Wytwarzany jest w procesie produkcji wieloseryjnej z przeznaczeniem dla masowego konsumenta. Sprzęt ten nie posiada cech indywidualnych. Jest on dobrem, z którego może skorzystać każdy, niezależnie od tego czy jest osobą niepełnosprawną, czy też nie.
 3. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.
 4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
 5. Dofinansowanie przyznawane jest w oparciu o plan podziału środków finansowych PFRON przyznawanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Powiecie Bolesławieckim oraz zasady rozpatrywania wniosków ustalone na dany rok budżetowy.

 

W związku z ograniczoną wysokością środków finansowych przeznaczonych przez PFRON dla Powiatu Bolesławieckiego w 2017 r. na realizację wszystkich zadań z zakresu rehabilitacji społecznej  i zawodowej dofinansowanie do:

 • likwidacji barier technicznych.
 • likwidacji barier w komunikowaniu się.
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 • likwidacji barier architektonicznych,  nie będzie realizowane.

Wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie powyższych zadań zostaną rozpatrzone negatywnie.