Najnowsze Artykuły

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

6 marca 2024   /    Aktualności

06.03.2024 r.

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024

Powiat Bolesławiecki, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bolesławcu  przystąpiło do realizacji resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024. Całkowita wartość dofinansowania wynosi
460 020,00 zł.

Głównym celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnoprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Koszty usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym 20 osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym z terenu powiatu bolesławieckiego.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).

Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży i ich konsekwencje w świetle obowiązujących przepisów prawa

15 stycznia 2024   /    Aktualności

W dniu 10.01.2024 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu odbyły się 2 szkolenia edukacyjne przeprowadzone przez funkcjonariuszy Policji Komendy Powiatowej w Bolesławcu, których uczestnikami byli podopieczni pieczy zastępczej z terenu Powiatu Bolesławieckiego w dwóch grupach wiekowych od 13 – 15 r. ż. oraz od 16-18 r. ż.  

Tematyka szkoleń dotyczyła:

  • „Ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży i ich konsekwencje w świetle obowiązujących przepisów prawa”.

Szkolenia miały formę wykładowo – dyskusyjną.  Wychowankowie  pieczy zastępczej mieli możliwość uzyskania informacji związanych z podejmowaniem przez dzieci i młodzież ryzykownych zachowań i ich konsekwencjami prawnymi. Prowadzący szkolenia udzielali na wszystkie pytanie wyczerpujących odpowiedzi. 

Nadrzędnym celem szkolenia było wyposażenie wychowanków pieczy zastępczej w wiedzę z zakresu odpowiedzialności karnej nieletnich, a także umiejętne przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom. Ww. szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, w których łącznie uczestniczyło 45 wychowanków pieczy zastępczej.

Dziękujemy nadkom. Tomaszowi Jagielskiemu Komendantowi Powiatowej Policji w Bolesławcu oraz funkcjonariuszom Policji Komendy Powiatowej w Bolesławcu – Andrzejowi Czajkowskiemu starszemu aspirantowi i Darii Lebiedzińskiej starszemu posterunkowemu za pomoc oraz wsparcie naszych działań na rzecz Rodzicielstwa Zastępczego.

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku

3 stycznia 2024   /    Aktualności

Informujemy, że Powiat Bolesławiecki otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na realizację ,,Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.” wprowadzonego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 r., w sprawie ustanowienia powyższego programu w 2023 r. (Monitor Polski z dn. 22 listopada 2023 r., poz.1276).

Program jest adresowany do powiatów, które realizują zadania z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, dotyczące organizacji i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej. Wsparcie udzielone ze środków Funduszu Pracy realizowane jest w formie dofinansowania do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w okresie
od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z Umową podpisaną w dniu 27 grudnia 2023 r. Powiat Bolesławiecki otrzymał dofinansowanie w kwocie 68 400,00 zł.          

Termin realizacji zadania: od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r.