Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

 

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Podstawa prawna:

 1. Art. 35 a ust.1 pkt. 7 lit. „c” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011, Nr 127 poz.721 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 poz. 926).

Warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli:

 • posiadają ważne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność,

 • przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę w gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Termin i miejsce składania wniosku:

Wnioski można składać w godzinach urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, w pokoju numer 105, w każdym czasie (w ciągu całego roku kalendarzowego) lub przesłać pocztą na ww. adres.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku dostępny w siedzibie PCPR i stronie internetowej: pcpr.boleslawiec.pl, w zakładce „druki do pobrania” ).
 2. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
 3. Faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz
  z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

lub

 1. kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
  i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.
 2. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.

Forma załatwienia:

O sposobie rozpatrzenia kompletnego wniosku o dofinansowanie PCPR powiadamia Wnioskodawcę pisemnie, w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, informacja o odmowie dofinansowania zawiera uzasadnienie.

Termin załatwienia:

 1. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Powiatu Bolesławieckiego uchwały w sprawie określenia rodzajów i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Bolesławieckim.
 2. Wniosek podlega weryfikacji pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/uchybień w złożonym wniosku, w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku  informuje się pisemnie Wnioskodawcę o stwierdzonych brakach/uchybieniach i wzywa do ich usunięcia. Nie usunięcie stwierdzonych braków, w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych może wynosić maksymalnie do wysokości kwoty refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia określonej przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Ograniczenie wysokości finansowania niniejszego zadania jest podyktowane stale rosnącą liczbą osób niepełnosprawnych, zainteresowanych tą formą pomocy.

Tryb odwoławczy:

Od informacji o przyznaniu lub odmowie dofinansowania Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów KPA.

Informacje dodatkowe dla Wnioskodawcy:

 1. Dofinansowaniem ze środków PFRON objęte są tylko i wyłącznie przedmioty wymienione
  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1565).
 2. Ze względu na zasadę roczności budżetu wszystkie wnioski rozpatrywane będą w roku, w którym wpływają do PCPR.
 3. Wnioski rozpatrzone negatywnie w roku bieżącym z powodu wyczerpania środków PFRON nie przechodzą do realizacji w roku następnym, przy czym dofinansowanie może być udzielone w roku następnym pod warunkiem ponownego złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę
  i otrzymaniu środków PFRON przez Powiat Bolesławiecki.
 4. Dofinansowaniem do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, mogą być objęte zakupy dokonane w roku bieżącym oraz w latach poprzednich, nie starsze niż 3 lata od daty wystawienia faktury lub rachunku.
 5. W przypadku śmierci wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
 6. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a wnioskodawca zmarł, środki finansowe nie mogą być wypłacone.
 7. Dofinansowanie nie przysługuje, gdy przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze zostały nabyte przez osobę zainteresowaną przed dniem uzyskania stosownego orzeczenia, czyli przed dniem uznania danej osoby za niepełnosprawną.
 8. Dofinansowanie przyznawane jest według kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu na dany rok kalendarzowy.
 9. Wnioski złożone, po ogłoszeniu przez PCPR informacji o wyczerpaniu środków finansowych Funduszu na dany rok kalendarzowy, przeznaczonych na dane zadanie będą rozpatrywane negatywnie.

 

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Podstawa prawna:

 1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. „c” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011, Nr 127 poz.721 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 poz. 926).

Warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny:

 1. O dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
  • posiadają ważne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność,

  • przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:
   • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
   • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnie gospodarującej.
  • zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
 2. Posiadanie przez wnioskodawcę udziału własnego.
 3. O dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się jeden raz w roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną
  z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski można składać w godzinach urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, w pokoju numer 105, w każdym czasie (w ciągu całego roku kalendarzowego) lub przesłać pocztą na ww. adres.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku dostępny w siedzibie PCPR i stronie internetowej: boleslawiec.pcpr.info, w zakładce „druki do pobrania” ).
 2. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
 3. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.
 4. Oświadczenie wnioskodawcy, poświadczające fakt, że wnioskodawca ubiegający się
  o dofinansowanie nie ma zaległości wobec PFRON lub wnioskodawca ten nie był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej
  z przyczyn leżących po stronie tego wnioskodawcy.
 5. Zaświadczenie lekarskie o konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użycia tego sprzętu.
 6. Faktura pro forma lub oferta cenowa na zakup wnioskowanego sprzętu.

Forma załatwienia:

Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, informacja o odmowie dofinansowania wraz z uzasadnieniem.

Termin i tryb załatwienia:

 1. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Powiatu Bolesławieckiego uchwały w sprawie określenia rodzajów i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Bolesławieckim.
 2. Wniosek podlega weryfikacji pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/uchybień w złożonym wniosku, w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku  informuje się pisemnie wnioskodawcę o stwierdzonych brakach/ uchybieniach i wzywa do ich usunięcia. Nie usunięcie stwierdzonych braków, w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Po zakwalifikowaniu wniosku pod względem formalnym, wniosek opiniuje Komisja powołana do rozpatrywania wniosków.
 4. Przy opiniowaniu wniosku Komisja ds. rozpatrywania wniosków bierze pod uwagę: stopień niepełnosprawności, indywidualne potrzeby i możliwości osoby niepełnosprawnej, uzasadnienie składanego wniosku, sytuację rodzinną i materialną.
 5. Decyzję o przyznaniu lub odmowie dofinansowania, w oparciu o opinię Komisji, podejmuje Kierownik PCPR w Bolesławcu.
 6. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych stanowi umowa zawarta z wnioskodawcą i nie może obejmować kosztów zadania poniesionych przed dniem przyznania dofinansowania PFRON i zawarcia umowy.
 7. Umowa zawiera m.in. : oznaczenie stron umowy, rodzaj zadania podlegającego dofinansowaniu, wysokość środków Funduszu przyznanych na realizację zadania, termin rozpoczęcia realizacji zadania, zakres i sposób realizacji umowy, zobowiązanie do zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy, warunki i termin wypowiedzenia umowy, warunki rozwiązania umowy i zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu, zobowiązanie do przedłożenia dokumentów rozliczeniowych, dowodu pokrycia udziału własnego w kosztach zadania, sposób rozliczenia oraz zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków.

Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Tryb odwoławczy:

od informacji o odmowie dofinansowania wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów KPA.

Informacje dla wnioskodawcy:

 1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem  środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
 2. Ze względu na zasadę roczności budżetu wszystkie wnioski rozpatrywane będą w roku, w którym wpływają do PCPR.
 3. Wnioski rozpatrzone negatywnie w roku bieżącym z powodu wyczerpania środków PFRON nie przechodzą do realizacji w roku następnym, przy czym dofinansowanie może być udzielone w roku następnym pod warunkiem ponownego złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę
  i otrzymaniu środków PFRON przez Powiat Bolesławiecki.
 4. W przypadku śmierci wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
 5. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a wnioskodawca zmarł, środki finansowe nie mogą być wypłacone.
 6. Wnioski złożone, po ogłoszeniu przez PCPR informacji o wyczerpaniu środków finansowych Funduszu na dany rok kalendarzowy, przeznaczonych na dane zadanie będą rozpatrywane negatywnie.
 7. Wnioski złożone, po ogłoszeniu przez PCPR informacji o wyczerpaniu środków finansowych Funduszu na dany rok kalendarzowy, przeznaczonych na dane zadanie będą rozpatrywane negatywnie.
 8. Dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą być objęte w szczególności:
  1. rower rehabilitacyjny stacjonarny,
  2. trójkołowy rower rehabilitacyjny,
  3. bieżnia rehabilitacyjna,
  4. materac rehabilitacyjny,
  5. atlas do ćwiczeń,
  6. rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych,
  7. drobny sprzęt rehabilitacyjny (np. piłki rehabilitacyjne, wałki, kliny, maty rehabilitacyjne).
 9. W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest powyżej wyszczególniony, a jego zakup jest uzasadniony potrzebami wnikającymi
  z niepełnosprawności i jest to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym zasadność ubiegania się o dofinansowanie, decyzja podejmowana jest w oparciu o analizę indywidualnej sytuacji wnioskującego.