Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Sport, kultura, rekreacja i turystyka

DOFINANSOWANIE DO SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych:

 1. Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
  • prowadzą działalność na rzecz niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu
 2. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeśli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu, lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
 3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Termin  i miejsce składania wniosku:

Wnioski można składać w godzinach urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, w pokoju numer 105 lub przesłać pocztą na ww. adres się w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku dostępny w siedzibie PCPR i stronie internetowej: boleslawiec.pcpr.info, w zakładce „druki do pobrania” ).
 2. Statut prawny i podstawa działania instytucji – oryginał do wglądu.
 3. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące) – oryginał do wglądu.
 4. Informację o przyznanych wcześniej środkach z Funduszu, z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia.
 5. Szczegółowy kosztorys zadania ( z określeniem, które pozycje kosztorysu mają być sfinansowane ze środków Funduszu, a które ze środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł).
 6. Udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania.

Forma załatwienia:

Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, informacja o odmowie dofinansowania.

Wysokość dofinansowania:

 1. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów realizacji przedsięwzięcia.
 2. Wysokość przyznanego dofinansowania określa się na podstawie zweryfikowanego, przewidywanego kosztu realizacji zadania określonego w preliminarzu wydatków związanych
  z realizacją zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, stanowiącym wymagany załącznik do wniosku.
 3. Dofinansowaniem mogą być objęte koszty udziału niezbędnych opiekunów osób niepełnosprawnych w planowanej imprezie, jednakże celowość takiego dofinansowania określa organ podejmujący decyzję.

Tryb odwoławczy:

od informacji o odmowie dofinansowania Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie  w rozumieniu przepisów KPA.

Informacje dla Wnioskodawcy:

 1. Wnioski mogą dotyczyć osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Bolesławieckiego.
 2. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych,  nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Powiatu Bolesławieckiego uchwały w sprawie określenia rodzajów i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Bolesławieckim.
 3. Wniosek podlega weryfikacji pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/uchybień w złożonym wniosku, w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku  informuje się pisemnie Wnioskodawcę o stwierdzonych brakach/uchybieniach i wzywa do ich usunięcia. Nie usunięcie stwierdzonych braków,  w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 4. Po zakwalifikowaniu wniosku pod względem formalnym, wniosek opiniuje Komisja powołana do rozpatrywania wniosków, składająca się z wybranych pracowników PCPR, Kierownika PCPR  w Bolesławcu, wybranych przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 5. Przy opiniowaniu wniosku Komisja ds. rozpatrywania wniosków, najwyżej ocenia:
  • przedsięwzięcia dotyczące dużej liczby osób niepełnosprawnych, a jednocześnie wnioskowanym niskim koszcie jednostkowym przypadającym na osobę niepełnosprawną ze środków PFRON,
  • wnioskodawców organizujących przedsięwzięcie na rzecz osób niepełnosprawnych również spoza grona zrzeszonych członków organizacji,
  • wnioskodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków PFRON po raz pierwszy pod warunkiem, że wniosek odpowiada celom dofinansowania.
 6. Decyzję o przyznaniu lub odmowie dofinansowania, w oparciu o opinię Komisji, podejmuje Kierownik PCPR w Bolesławcu.
 7. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozpatrzenia wniosku w trybie wcześniejszym pod warunkiem otrzymania z PFRON zaliczki, umożliwiającej bieżące finansowanie zadania.
 8. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu realizacji zadania stanowi umowa cywilnoprawna.