Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2016 r.