Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2017 r.