Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Turnus rehabilitacyjny

DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

 

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

 

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Bolesławieckiego i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Podstawa prawna:

 1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. „a” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011, Nr 127 poz.721 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2015 poz. 926).

Warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

 1. O dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba niepełnosprawna pod warunkiem, że:
  • posiada ważne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność;
  • przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:
   • 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę w gospodarstwie domowym,
   • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;
  • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
  • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
  • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem w przypadku, gdy turnus jest realizowany w formie niestacjonarnej;
  • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;
  • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
  • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu.
 2. Dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym opiekuna może być przyznane osobie niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla opiekunów dzieci do 18 roku życia pod warunkiem, że:
  • wniosek lekarski zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
  • opiekun:
   • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie;
   • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby;
   • ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
 3. Decyzje w sprawie dofinansowania dla opiekunów osób dorosłych z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności podejmuje się indywidualnie, po ustaleniu czy wnioskodawca jest osobą zależną.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski można składać w godzinach urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, w pokoju numer 105, w każdym czasie (w ciągu całego roku kalendarzowego) lub przesłać pocztą na ww. adres.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o dofinansowanie (wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych – Dz.U.2007.230.1694 ze zm.).
 2. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (wzór wniosku lekarza stanowi załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych – Dz.U.2007.230.1694 ze zm.).
 3. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
 4. Kopię pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.

Wnioskodawca może również dołączyć do wniosku:

Oryginał aktualnego zaświadczenia ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki, w przypadku osoby niepełnosprawnej uczącej się i niepracującej w wieku 16-24 lat.

Forma załatwienia:

O sposobie rozpatrzenia kompletnego wniosku o dofinansowanie PCPR powiadamia Wnioskodawcę pisemnie, w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, informacja o odmowie dofinansowania zawiera uzasadnienie

Termin załatwienia:

Zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.926 j.t.), nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Powiatu Bolesławieckiego uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Bolesławieckim.

Wysokość dofinansowania:

 1. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o udział w turnusie 
i wynosi:
  • 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności.
  • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności
 2. Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 3. Kwota przyznanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna.
 4. Nie przysługuje osobie niepełnosprawnej dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, który odbył się przed przyznaniem dofinansowania.
 5. Przyznane dofinansowanie można wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dofinansowanie zostało przyznane.

Tryb odwoławczy:

od informacji o odmowie dofinansowania wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów KPA.

Informacje dla Wnioskodawcy:

 1. Osoba niepełnosprawna, której przyznano dofinansowanie, dokonuje wyboru turnusu sama, zgodnie z  określonymi w orzeczeniu i we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.
 2. Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów, posiadających wpis do rejestru ośrodków i rejestru organizatorów prowadzących turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, dostępne są na stronie internetowej  www.empatia.mpips.gov.pl
 3. Osoba niepełnosprawna będąca uczestnikiem turnusu rehabilitacyjnego, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, jest zobowiązana zabrać ze sobą aktualne zaświadczenie 
o stanie zdrowia.
 4. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów uczestnictwa w turnusie, który odbył się przed przyznaniem osobie niepełnosprawnej dofinansowania do turnusu.
 5. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Powiatu Bolesławieckiego uchwały w sprawie określenia rodzajów i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Bolesławieckim.
 6. Wniosek podlega weryfikacji pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/uchybień w złożonym wniosku, w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku  informuje się pisemnie Wnioskodawcę o stwierdzonych brakach/uchybieniach  i wzywa do ich usunięcia. Nie usunięcie stwierdzonych braków, w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 7. Po zakwalifikowaniu wniosku pod względem formalnym, wniosek opiniuje Komisja powołana do rozpatrywania wniosków.
 8. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu.
 9. W rozpatrywaniu wniosków bierze udział pracownik socjalny, oceniający sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych.
 10. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mają osoby niepełnosprawne w następującej kolejności:
  • dzieci niepełnosprawne do 16 lat oraz młodzież w wieku do 24 lat ucząca się i niepracująca bez względu na stopień niepełnosprawności oraz fakt korzystania z dofinansowania w roku poprzednim, w miarę posiadanych środków;
  • osoby niepełnosprawne o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które nigdy nie korzystały z dofinansowania do turnusu;
  • osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, które nie korzystały 
z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w roku poprzednim;
  • osoby niepełnosprawne o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które nie korzystały z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w roku poprzednim;
  • osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim, które nie korzystały z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w roku poprzednim.
 11. Decyzję o przyznaniu lub odmowie dofinansowania, w oparciu o opinię Komisji, podejmuje Kierownik PCPR w Bolesławcu.
 12. Dofinansowanie przyznane osobie niepełnosprawnej przekazywane jest na konto wskazanego przez nią organizatora turnusu rehabilitacyjnego, a nie wnioskodawcy. Warunkiem przekazania dofinansowania jest otrzymanie przez PCPR w Bolesławcu oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierającego potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie.
 13. Kwota przekazywanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
 14. Osoba niepełnosprawna może otrzymać dofinansowanie jeden raz w roku kalendarzowym.

 

W związku z ograniczoną wysokością środków finansowych przeznaczonych przez PFRON dla Powiatu Bolesławieckiego w 2017 r. na realizację wszystkich zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej dofinansowanie do:

 • likwidacji barier technicznych.
 • likwidacji barier w komunikowaniu się.
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 • likwidacji barier architektonicznych, nie będzie realizowane.

Wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie powyższych zadań zostaną rozpatrzone negatywnie.