Najnowsze Artykuły

Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży i ich konsekwencje w świetle obowiązujących przepisów prawa

15 stycznia 2024   /    Aktualności

W dniu 10.01.2024 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu odbyły się 2 szkolenia edukacyjne przeprowadzone przez funkcjonariuszy Policji Komendy Powiatowej w Bolesławcu, których uczestnikami byli podopieczni pieczy zastępczej z terenu Powiatu Bolesławieckiego w dwóch grupach wiekowych od 13 – 15 r. ż. oraz od 16-18 r. ż.  

Tematyka szkoleń dotyczyła:

  • „Ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży i ich konsekwencje w świetle obowiązujących przepisów prawa”.

Szkolenia miały formę wykładowo – dyskusyjną.  Wychowankowie  pieczy zastępczej mieli możliwość uzyskania informacji związanych z podejmowaniem przez dzieci i młodzież ryzykownych zachowań i ich konsekwencjami prawnymi. Prowadzący szkolenia udzielali na wszystkie pytanie wyczerpujących odpowiedzi. 

Nadrzędnym celem szkolenia było wyposażenie wychowanków pieczy zastępczej w wiedzę z zakresu odpowiedzialności karnej nieletnich, a także umiejętne przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom. Ww. szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, w których łącznie uczestniczyło 45 wychowanków pieczy zastępczej.

Dziękujemy nadkom. Tomaszowi Jagielskiemu Komendantowi Powiatowej Policji w Bolesławcu oraz funkcjonariuszom Policji Komendy Powiatowej w Bolesławcu – Andrzejowi Czajkowskiemu starszemu aspirantowi i Darii Lebiedzińskiej starszemu posterunkowemu za pomoc oraz wsparcie naszych działań na rzecz Rodzicielstwa Zastępczego.

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku

3 stycznia 2024   /    Aktualności

Informujemy, że Powiat Bolesławiecki otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na realizację ,,Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.” wprowadzonego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 r., w sprawie ustanowienia powyższego programu w 2023 r. (Monitor Polski z dn. 22 listopada 2023 r., poz.1276).

Program jest adresowany do powiatów, które realizują zadania z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, dotyczące organizacji i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej. Wsparcie udzielone ze środków Funduszu Pracy realizowane jest w formie dofinansowania do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w okresie
od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z Umową podpisaną w dniu 27 grudnia 2023 r. Powiat Bolesławiecki otrzymał dofinansowanie w kwocie 68 400,00 zł.          

Termin realizacji zadania: od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

Kolejne szkolenie dla rodzin zastępczych za nami

29 grudnia 2023   /    Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu realizowało w okresie od 25 listopada do 16 grudnia 2023 r. szkolenie w zakresie treningów kompetencji wychowawczych, w których uczestniczyły rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe oraz prowadzący rodzinne domy dziecka.  Zajęcia prowadzone były przez psychologa – Panią Ewę Alf.

Uczestnicy treningów zdobywali i utrwalali wiedzę praktyczną z zakresu:

  • przyczyn zachowań dziecka oraz wpływu stanów emocjonalnych na jego zachowanie,
  • budowania poczucia własnej wartości u dziecka,
  • stawiania granic i konsekwencji w procesie wychowania,
  • praktycznych sposobów egzekwowania zasad,
  • zasad mądrego stosowania „kar” oraz trzech kroków tworzenia skutecznej pochwały,
  • rodzaju, faz i źródeł konfliktów oraz ich pozytywnych i negatywnych konsekwencji,
  • rodzajów rozwiązywania konfliktów,
  • wypalenia opiekuna, zadbania o siebie i sposobów radzenia sobie ze stresem.

Oprócz wiedzy teoretycznej, nieocenioną wartością cyklicznych spotkań była możliwość wymiany doświadczeń oraz dzielenie się trudnościami w codziennej opiece i wychowaniu dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto szczegółowo omawiane były przez prowadzącego sytuacje problemowe, z którymi najczęściej spotykają się rodziny zastępcze.