Nabór na wolne stanowisko – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

15 czerwca 2018   /    Ogłoszenia

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bolesławcu Justyna Ziółkowska


ogłasza  nabór na stanowisko:

 Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   w  Bolesławcu

Rodzaj zatrudnienia:  umowa o pracę  – 1 etat;  zadaniowy system czasu pracy.
Miejsce wykonywania pracy:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu,
59-700 Bolesławiec,  pl. Piłsudskiego 2 , praca w terenie.

I .   Wymagania niezbędne:

1.  Obywatelstwo polskie.
Wykształcenie wyższe:
a) na kierunku:  pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca   socjalna, nauki o rodzinie lub
b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem
i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
5.  Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek
w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.
6.  Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.  Znajomość przepisów z zakresu:
Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  Ustawy o pomocy społecznej,
Ustawy o samorządzie powiatowym, Ustawy o ochronie danych osobowych
II. Wymagania dodatkowe:

1. Komunikatywność,  sumienność,  odpowiedzialność,  rzetelność,  umiejętności pracy
w zespole , dyspozycyjność, odporność na stres.
2. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych ,dobra  znajomość programów z pakietu                                           Microsoft Office( w szczególności znajomość MS Excel i Word)
3.  Wysoki poziom zdolności interpersonalnych i duża motywacja do pracy.

 

III .  Do zadań koordynatora pieczy zastępczej należy w szczególności:

1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.
2. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka ,  planu pomocy dziecku.
3. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.
4.  Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny domy dziecka do specjalistycznej pomocy dla dzieci w tym psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej.
5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
6.  Dokonywanie wraz z pracownikiem socjalnym okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w  rodzinnej pieczy zastępczej oraz sporządzanie opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz oceny rodzin zastępczych
a następnie przekazywanie ich do Sądu.
7.  Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
8.  Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
9.  Wydawanie opinii wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
10.  Współpraca z ośrodkiem adopcyjnym.
11.  Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie.

 IV. Wymagane dokumenty

1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
5. Oświadczenie kandydata:
a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
b)  o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c)  o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
d) o wypełnianiu  obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
6. Kserokopie świadectw pracy, potwierdzających staż pracy.
Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Plac Piłsudskiego 2 , 59-700 Bolesławiec , pok. 3  w terminie do dnia 27.06.2018 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”.
Wymagany dokument aplikacyjny – CV powinien być opatrzony klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 r.  poz. 902 ze zm.)”.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.