Gotowi do funkcji rodziny zastępczej

21 grudnia 2018   /    Aktualności

Zakończyło się bezpłatne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Szkolenie było prowadzone od dnia 2 listopada 2018 r. do 15 grudnia br. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przy pl. marsz. J. Piłsudskiego 2 w Bolesławcu przez dwóch trenerów pieczy zastępczej.

W szkoleniu brało udział 7 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej w wymiarze 62 godz. dydaktycznych, w tym 52 godziny części wykładowo-warsztatowej oraz 10 godzin w formie praktyk w Domu Dziecka i w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Bolesławcu.

Szkolenie odbyło się zgodnie z Programem Szkoleniowym „Rodzina” licencjonowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie.

Program szkoleniowy realizowany był w ramach bloków tematycznych:

„Piecza zastępcza – co to takiego?”,
„Twoja rodzina  a piecza zastępcza ”,
„Cenimy dziedzictwo – słuchamy młodych”,
„Umiejętności ”,
„Opanowanie trudnych zachowań”,
„Kolejny etap – pożegnanie”.

Tematy poruszały m.in. zagadnienia dotyczące: organizacji opieki nad dzieckiem, zasad finansowania rodzin zastępczych, elementów prawa rodzinnego i praw dziecka, znaczenie tożsamości dziecka, organizacji pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, partnerskiej współpracy z rodziną naturalną dziecka, doskonalenia umiejętności opiekuńczych rodziców zastępczych w poszczególnych etapach rozwoju dziecka, przemocy w rodzinie, trudnych aspektów opieki zastępczej, dobrego pożegnania.

Treści Programu były realizowane w formie mini wykładów, prezentacji, filmów edukacyjnych i ćwiczeń warsztatowych. Tematyka spotkań i ich cele były prezentowane uczestnikom przed rozpoczęciem zajęć, co umożliwiło lepszą ich organizację. Po realizacji każdego bloku tematycznego jak i wykonaniu każdego ćwiczenia, omawiano wspólnie wszystkie sugestie dotyczące poruszanych zagadnień. Uczestnicy szkolenia poprzez pracę w małych grupach i indywidualnych ćwiczeniach mogli sprawdzić zdobytą już wiedzę, każdy z nich otrzymał materiały szkoleniowe z przeprowadzonych zajęć. Zaproponowane przez trenerów ćwiczenia, zabawy integracyjne spowodowały,  że uczestnicy szkolenia bardzo się zaprzyjaźnili, a tym samym chętnie o sobie opowiadali, dzielili się swoimi obawami i przeżyciami związanymi z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. W trakcie szkolenia panowała serdeczna i przyjazna atmosfera, co w dużej mierze ułatwiło prowadzenie zajęć i realizację poruszanych zagadnień.

 

Wśród uczestników szkolenia została przeprowadzona Ankieta ewaluacyjna, która miała na celu dokonanie przez kandydatów oceny szkolenia. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili zarówno merytoryczne przygotowanie trenerów, ich sposób przekazania treści programowych (poprzez zróżnicowane formy zajęć oraz praktyczne przećwiczenie zdobytych wiedzy), jak tez warunki lokalowe w których były prowadzone zajęcia i stan techniczny wykorzystywanych urządzeń (multimedia).

W ramach ww. szkolenia kandydaci spotkali się z rodziną zastępczą zawodową, która swoją funkcję rodziny zastępczej pełni od 2015 roku. Spotkanie miało na celu zapoznania uczestników ww. szkolenia z doświadczeniami rodziny zastępczej zdobytymi przez nich podczas sprawowania opieki nad dziećmi.

Szkolenie ukończyło 7 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, którzy otrzymali świadectwa oraz zaświadczenia kwalifikacyjne, które wręczył Stanisław Chwojnicki Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego i Justyna Ziółkowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Bolesławcu.