Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

28 kwietnia 2020   /    Aktualności

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – wsparcie finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z walką z koronawirusem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (Moduł III).

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od 9 marca 2020 roku do 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

  1. uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
  3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
  4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wysokość pomocy  finansowej wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną.  Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

W imieniu osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski o przyznanie świadczenia należy składać do PCPR w Bolesławcu, nie później niż do dnia 4 września 2020 roku poprzez System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON (link – SOW System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON).

W przypadku pytań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela informacji w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30, pod numerem telefonu 504 340 886.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są na stronie PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”.

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

WAŻNA INFORMACJA !

Złożenie wniosku przez Wnioskodawcę nie gwarantuje przyznania pomocy. Wniosek podlegać będzie ocenie formalnej. Po złożeniu wniosku nastąpi weryfikacja warunków uprawniających do przyznania pomocy. Na dzień dzisiejszy nie określa się terminu przyznania pomocy, ponieważ jest to uzależnione od terminu przekazania środków finansowych PFRON dla powiatu bolesławieckiego.

WNIOSEK-Moduł III – choroby zakaźne