Projekt „Wsparcie Dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”

22 września 2020   /    Aktualności

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Powiat Bolesławiecki w sierpniu br. przystąpił do projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Celem szczegółowym programu jest wparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych i instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią a także zakup wyposażenia na cele realizowania zadań
w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych).

Liderem projektu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Partnerem projektu w realizacji zadań na terenie województwa dolnośląskiego jest Wojewoda Dolnośląski.

Łączna wartość dofinansowania dla Powiatu Bolesławieckiego, w ramach zawartej
w dniu 12 sierpnia 2020 r. umowy pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Bolesławieckim wynosi 180 390,00 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup zestawów komputerowych
z oprogramowaniem, oprogramowań dla osoby z niepełnosprawnością, środków ochrony osobistej do bezpośredniej walki z epidemią w postaci maseczek, rękawiczek oraz płynu dezynfekcyjnego.