Aktualności

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 30 maja 2018 r.

1 czerwca 2018   /    Aktualności

W dniu 30 maja 2018 r. przed siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu zorganizowana została kampania promująca rodzicielstwo zastępcze. Działał Punkt Informacyjny prowadzony przez pracowników Centrum w związku z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
W ramach kampanii PCPR w Bolesławcu poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze, niezawodowe oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
16 czerwca 2018 r. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu odbędzie się V Piknik Integracyjny dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Bolesławieckiego. Piknik ten jest formą podziękowania rodzinom zastępczym za ich trud i poświęcenie w pełnieniu tej funkcji, a także okazją do podzielenia się swoim doświadczeniem, radością, a także trudnościami i troskami, które przeżywają na co dzień. W trakcie Pikniku odbędą się gry, zabawy oraz konkursy dla dzieci i całych rodzin. Przewidziane jest wspólne grillowanie oraz słodki poczęstunek. W tym dniu będą ogłoszone również wyniki konkursu plastycznego pt. „Zdrowo żyć”, przeznaczonego dla dzieci z rodzin zastępczych. (PCPR w Bolesławcu)

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja 2018   /    Aktualności

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dziękujemy za włożony trud i poświęcenie dla najmłodszych.
Życzymy Państwa sukcesów i nieustającej satysfakcji w pełnej miłości rodzinie.

Kierownik i pracownicy PCPR w Bolesławcu

KLAUZULA INFORMACYJNA

24 maja 2018   /    Aktualności

      KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • administratorem danych osobowych klientów Centrum jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławcu przy pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 2, kontakt mailowy pod adresem: centrum@pcpr.boleslawiec.pl reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu,
  • inspektorem ochrony danych jest Mariusz Oliwa, tel. 75 612 17 44 kontakt mailowy: oliwa@powiatboleslawiecki.pl
  • dane osobowe klientów Centrum przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych        na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)     o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • odbiorcą danych osobowych klientów Centrum będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • dane osobowe klientów Centrum nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
  • dane osobowe klientów Centrum będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres podany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.       w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji   w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • klienci Centrum mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • klienci Centrum mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają,        iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • dane osobowe klientów Centrum nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

 

 

Prelekcja „Nie dla narkotyków”

19 kwietnia 2018   /    Aktualności

W dniu 17.04.2018 roku o godz. 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przy pl. marsz. J. Piłsudskiego 2 w Bolesławcu odbyła się prelekcja nt. ”NIE dla narkotyków” dla rodzin zastępczych oraz przedstawicieli Domu Dziecka w Bolesławcu, którą prowadziła Pani  Beata Łuczkowska asp. sztab. Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. W prelekcji uczestniczyło 41 osób związanych z piecza zastępczą. Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy rodzin zastępczych w zakresie skali zagrożeń, jakie niesie za sobą uzależnienie od narkotyków.

Ponadto prowadząca prelekcję przekazała zgromadzonym rodzinom zastępczym informację jak radzić sobie z problemem uzależnienia od narkotyków i środków odurzających (jak rozpoznać narkotyki, gdzie się zgłosić po pomoc). Na zakończenie spotkania – zainteresowani otrzymali broszury „ Policyjny informator narkotykowy”.