Dzień Pracownika Socjalnego 21 listopad 2017

23 listopada 2017   /    Aktualności

Pierwszym ogniwem,  które spotyka się z klientem wymagającym pomocy społecznej jest pracownik socjalny, koordynator Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu. Za wyjątkową pracę, zaangażowanie i empatię wobec drugiego człowieka dziękował pracownicom Centrum Karol Stasik – Starosta Bolesławiecki, Stanisław Chwojnicki – Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego oraz Maria Szydłak – Skarbnik Powiatu.

O istocie pracy pracowników służb społecznych wiele można byłoby mówić – dodała Justyna Ziółkowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu. Jest to zawód, który wymaga wielu predyspozycji. Jesteśmy otwarci wobec ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy. Staramy się zrozumieć, wesprzeć aby życie naszych klientów zmieniło się na lepsze. Z okazji dzisiejszego Święta serdecznie dziękuję moim współpracownikom za zaangażowanie, wkład pracy i pasję z jaką wykonujecie swoją pracę  na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Przypomnijmy tylko, że wśród realizowanych zadań przez PCPR w Bolesławcu jest między innymi:

1/ projekt pt. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” gdzie wsparcie udzielane jest dla osób w kryzysie w tym również dla osób doznających przemocy w rodzinie, dla rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach projektu uruchomiona została wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego. Ponadto prowadzone są usługi poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej w ośrodku pracy z rodziną – tzw. Okno Rodzinne,

2/ od 23 października br. uruchomiony został telefon zaufania dla osób w kryzysie (576 022 033 – dostępny codziennie od 20:00 do 22:00),

3/ opieka nad 103 rodzinami zastępczymi, w których przebywa 136 małoletnich dzieci, którymi zajmuje się 7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto Centrum obejmuje wsparciem 20 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,

4/ prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej – niezawodowej,

5/ wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie ze środków PFRON: uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i likwidacja barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Tylko w 2017 wpłynęło 1000 wniosków.