Informacja dla osób usamodzielnianych opuszczających w DPS, DSM, MOS, MOW, SOSW, SOW, ZP

INFORMACJA DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH OPUSZCZAJĄCYCH DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE,

DOM DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY,

SCHRONISKO DLA NIELETNICH, ZAKŁAD POPRAWCZY, SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY, SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY, MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII ZAPEWNIAJĄCY CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ ORAZ MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY

Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży , schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę oraz młodzieżowy ośrodek wychowawczy zwana dalej „osobą usamodzielnianą” zostaje objęta pomocą i wsparciem przez pracę socjalną, a także otrzymuje pomoc:

 1. Pieniężną na kontynuowanie nauki – comiesięcznie w kwocie 516,60 zł, pod warunkiem, że przebywała w placówce (w wykonaniu orzeczenia sądu rodzinnego) minimum jeden rok. Pomoc ta przysługuje w czasie trwania roku szkolnego lub roku akademickiego. Konieczne jest przedłożenie do PCPR na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki.

 2. Pieniężną jednorazową na usamodzielnienie pod warunkiem, że przebywała w placówce – w wykonaniu orzeczenia sądu rodzinnego minimum jeden rok. W przypadku, gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach starosta może wypłacić pomoc pieniężną w trakcie trwania nauki. Wysokość pomocy uzależniona jest od czasu pobytu osoby usamodzielnianej w opiece zastępczej oraz stwierdzonych potrzeb.

 3. Na zagospodarowanie w formie rzeczowej. W skład pomocy na zagospodarowanie mogą wchodzić:

  • materiały niezbędnego przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania,
  • niezbędne urządzenia domowe,
  • pomoce naukowe,
  • sprzęt rehabilitacyjny,
  • sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta właściwy za względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. Wysokość pomocy uzależniona jest od czasu pobytu osoby usamodzielnianej w opiece zastępczej oraz stwierdzonych potrzeb.

Warunkiem uzyskania wyżej wymienionych świadczeń jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem programu usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. Pomoc, o której mowa, przysługuje osobie usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo specjalny ośrodek wychowawczy w przypadku, gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pierwszej formie pieczy zastępczej.