Aktywny Samorząd

Informacja o realizacji w Powiecie Bolesławieckim pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2019

 

Informacja o realizacji w Powiecie Bolesławieckim pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2019.

Powiat Bolesławiecki kontynuuje w 2019 roku realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednostką organizacyjną realizującą   program jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.

Celem programu jest:

 • zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w  życiu  społecznym  i  zawodowym –  Moduł  I,
 • pomoc dla osób niepełnosprawnych na pokrycie kosztów nauki w kolegiach,  szkołach  policealnych i wyższych –  Moduł  II.

Adresatami Programu są osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, znacznym  oraz  osoby  do 16 r. życia  z  orzeczeniem  o  niepełnosprawności.

Wnioski  przyjmowane  będą  w  Powiatowym  Centrum  Pomocy   Rodzinie

w Bolesławcu, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 (tzw. Okrąglak),                pokój 1 w terminach:

 • Moduł I od  13  maja  do  31 sierpnia  2019 roku,
 • Moduł II obowiązują  dwa  cykle  realizacji  wniosków:
 • za II semestr roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 w szkołach policealnych i wyższych, należy składać od 15 marca  do  30 marca 2019 roku,
 • za I semestr roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 w szkołach policealnych i wyższych, należy składać od 2 września  do  10 października 2019 roku.

Formy dofinansowania ze środków PFRON w 2019 roku w ramach programu „Aktywny Samorząd”  obejmują następujące obszary:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 2. a) Zadanie 1 –  pomoc  w  zakupie   i  montażu   oprzyrządowania   do

posiadanego samochodu,  dla osób w wieku aktywności  zawodowej

lub  zatrudnionych oraz dzieci, posiadających:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON– 10 000,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 15 % ceny brutto zakupu/usługi.

 

 1. b) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu  prawa  jazdy,  dla  osób w wieku

aktywności zawodowej posiadających:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON :

  –  dla kursu i egzaminów kategorii B – 2 100,00 zł,

–  dla kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 500,00 zł

–  dla pozostałych  kosztów  uzyskania  prawa  jazdy w przypadku

kursu   poza    miejscowością zamieszkania (koszty związane

z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania

kursu) – 800,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 25% ceny brutto zakupu/usługi.

 

 1. c) Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu  prawa  jazdy,  dla  osób w wieku

aktywności  zawodowej posiadających:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu  słuchu, w stopniu wymagającym korzystania

z usług tłumacza języka migowego.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON :

  –  dla kursu i egzaminów kategorii B – 2 100,00 zł,

–  dla kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 500,00 zł,

–  dla pozostałych  kosztów  uzyskania  prawa  jazdy w przypadku

kursu   poza    miejscowością zamieszkania (koszty związane

z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania

kursu) – 800,00 zł,

–   dla kosztów usług tłumacza migowego – 500,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 25% ceny brutto zakupu/usługi.

 

 1. d) Zadanie 4 –  pomoc  w  zakupie   i  montażu   oprzyrządowania   do  posiadanego samochodu,  dla osób w wieku aktywności  zawodowej lub  zatrudnionych, posiadających:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu  słuchu.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON– 4 000,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 15 % ceny brutto zakupu/usługi.

      

 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie

informacyjnym:

 1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci, posiadających:
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcję obu    kończyn    górnych  lub   narządu

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON dla:

– osoby niewidomej  – 24 000,00 zł,  z  czego  na  urządzenia

brajlowskie – 15 000,00 zł,

– pozostałych  osób  z  dysfunkcją  narządu  wzroku – 9 000,00 zł,

– osób z dysfunkcją kończyn górnych– 5 000,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

 1. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,       dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych        oraz dzieci, korzystających z pomocy udzielonej w ramach Obszaru B.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON dla:

–  osoby  głuchoniewidomej  – 4 000,00 zł,

–  dla osoby z dysfunkcją słuchu   – 3 000,00 zł,

–  pozostałych osób – 2 000,00 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych

przypadkach,  maksymalnie  o  100 %  wyłącznie  w  przypadku,  gdy

poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia

liczby godzin  szkolenia.

Udział własny wnioskodawcy – nie wymagany.

 1. Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, posiadających:
 • umiarkowany stopień  niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON– 6 000,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 30 % ceny brutto zakupu/usługi.

 1. Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci, posiadających:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o  niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu  słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON– 2 500,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

 1. Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, nabytego w ramach programu, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci, posiadających:
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 1 500,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 2. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, dla osób pełnoletnich oraz dzieci:
 • posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 3 500,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy – nie wymagany.

 1. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych posiadających:
 • stopień niepełnosprawności,
 • potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do  pracy  w  wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

–   w zakresie ręki  –  9 000,00 zł,

–   przedramienia  –  20 000,00 zł,

–   ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym  –  26 000,00 zł,

–   na poziomie podudzia – 14 000,00 zł,

–   na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20 000,00 zł,

–   uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – 25 000,00 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

Udział własny wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

Refundacja  kosztów  dojazdu wnioskodawcy na spotkanie  z ekspertem PFRON – w zależności od poniesionych kosztów,  nie więcej niż  200,00 zł.

 1. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy  kończyny     (co najmniej na III poziomie jakości),   dla osób

w wieku  aktywności  zawodowej  lub  zatrudnionych  posiadających:

 • stopień niepełnosprawności,
 • potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do  pracy w wyniku wsparcia  udzielonego w programie.

Udział własny wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON do 30 % kwot, o których mowa w Zadaniu 3.

Refundacja  kosztów dojazdu wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż  200,00 zł.

 1. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera   o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci:
 • posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 5 000,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 35 % ceny brutto zakupu/usługi.

 

 1. Obszar D – pomoc w   utrzymaniu    aktywności    zawodowej    poprzez zapewnienie  opieki  dla  osoby  zależnej tj.  dziecka  będącego pod  opieką wnioskodawcy,  przebywającego w żłobku  lub przedszkolu albo pod  inną tego  typu  opieką,  dla   osób  w  wieku   aktywności   zawodowej:
 • posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywnych zawodowo,
 • pełniących rolę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna  prawnego dziecka.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 200,00 zł.,

miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Udział własny wnioskodawcy – 15 % ceny brutto zakupu/usługi.

 

Wnioski w ramach Modułu I podlegają ocenie merytorycznej, w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione lub zostały poszkodowane  w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

 

Moduł II –  pomoc  w   uzyskaniu   wykształcenia   na   poziomie   wyższym, dla    osób    pełnoletnich    posiadających:

 • znaczny  lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • uczących  się  w  szkole  wyższej   lub   szkole  policealnej   lub   kolegium, a także osób mający przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Kwoty dofinansowania poniesionych  kosztów nauki  dotyczących każdego semestru/półrocza wynoszą:

 1. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 000,00 zł,
 2. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000,00 zł,
 3. opłata za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego  w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3 000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę.

    Udział własny wnioskodawcy w zakresie kosztów czesnego:

 1. 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 2. 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

Z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto)  na osobę.

W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch  i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1 500,00 zł jest możliwe wyłącznie  w przypadku, gdy wysokość miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę.

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł – z powodu swojej niepełnosprawności wymaga w toku nauki pomocy osób drugich.
 2. 500 zł – w przypadku gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.
 5. 200 zł – w przypadku gdy wnioskodawca studiuje w przyśpieszonym trybie,
 6. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 7. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia  ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku  – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym (od trzeciego roku), danej formy edukacji na poziomie wyższym,

Przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku,  gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

 1. a) „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 2. b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

Pełny opis programu jest dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

Jednostką organizacyjną Powiatu Bolesławieckiego realizującą Program jest nadal  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Bolesławcu.

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach programu  „Aktywny Samorząd”  są dostępne:

 • w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 2 i 4
 • na stronie internetowej: www.boleslawiec.pl

Szczegółowe    informacje    można     uzyskać    w   Powiatowym    Centrum

Pomocy   Rodzinie: tel. 75 612 17 81.