Projekt „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”

Projekt „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” – film

Projekt pt. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.2  Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych,  Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby osób i rodzin objętych usługami społecznymi poprzez poszerzenie oferty dot. usług społecznych w PCPR Bolesławiec na rzecz osób i rodzin z powiatu bolesławskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Adresaci projektu.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się:

 • osoby z niepełnosprawnością (dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).
 • rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w tym członkowie rodzin zastępczych;
 • osoby w kryzysie, w tym osoby doznające przemocy w rodzinie.

Projekt realizowany jest z myślą o mieszkańcach powiatu bolesławieckiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osobach bezrobotnych oraz osobach nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń/usług PCPR (może to być korzystanie trwałe z tych usług, jak również korzystanie na okoliczność udziału w projekcie).

 

Informacje nt. rodzaju wsparcia projektowego.

W ramach uruchomionego w projekcie Ośrodka Pracy z Rodziną, pomoc i wsparcie na rzecz uczestników projektu świadczyć będą:

 1. psycholog,
 2. prawnik,
 3. psychiatra,
 4. specjalista ds. uzależnień,
 5. rehabilitant,
 6. pracownik socjalny,
 7. asystent osoby niepełnosprawnej.

W ramach wsparcia towarzyszącego na rzecz osób/rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz osób doznających przemocy w rodzinie zaplanowano realizację następujących ścieżek wsparcia:

 1. usługi społeczne dla rodzin z problemami:

  Treningi budowania relacji rodzinnych dla dorosłych:

  • Trening kompetencji społecznych i relacji partnerskich
  • Trening kompetencji życiowych
  • Trening kompetencji rodzicielskich

  Praca z dzieckiem (wspieranie rozwoju dziecka), w tym:

  • Trening zastępowania agresji
  • Terapia taktylna i integracja sensoryczna
  • Trening intelektualny
 2. usługi społeczne dla osób doświadczających przemocy domowej:
  • Trening kompetencji społecznych dla ofiar przemocy
  • Trening kompetencji rodzicielskich
  • Grupa wsparcia dla ofiar przemocy domowej

 

W ramach ww. zadania zorganizowane zostaną także warsztaty „Close – Open” z udziałem członków zespołu interdyscyplinarnego.

Dla każdej rodziny opracowany zostanie Plan Pracy z Rodziną na podstawie przebytego wsparcia. Plan będzie formą pracy z rodziną wieloproblemową oraz podstawą dalszego wsparcia i pracy socjalnej. Dla rodziców i ich dzieci zajęcia odbywać się będą osobno, ale równolegle, tj. trening kompetencji społecznych z treningiem zastępowania agresji, trening intelektualny z  treningiem kompetencji rodzicielskich, trening kompetencji życiowych z terapią taktylną i integracją sensoryczną. Każdy uczestnik treningów otrzyma zestaw szkoleniowy, zapewniony zostanie catering.

W ramach projektu utworzone zostaną także dwa mieszkania treningowe, dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej oraz osób w sytuacji kryzysowej. Osoby objęte wsparciem, będą mogły korzystać z mieszkania min. 3 miesiące, z możliwością przedłużenia pobytu do 6 miesięcy. W mieszkaniach przebywać będzie mogło łącznie 6 osób. Zakres wsparcia adresowanego do niepełnosprawnych uczestników projektu obejmuje również możliwość korzystania z usług wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, w ofercie  której znajdą się: koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe-pneumatyczne (bąbelkowe, rurowe), łóżka rehabilitacyjno-ortopedyczne sterowane pilotem, krzesła toaletowe, podnośniki wannowe, wózki inwalidzkie (dla dorosłych, dla dzieci), balkoniki, kule inwalidzkie. Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba uczestników jest ograniczona. W procesie rekrutacji zachowana będzie zasada równości szans i równego dostępu kobiet i mężczyzn.  Projekt realizowany będzie przez okres trzech lat, tj. od 01.01.2017r. do 31.12.2019 r

Galeria zdjęć z otwarcia mieszkania treningowego: