Rodzina zastępcza – pojęcie i podział

Czym jest rodzina zastępcza?

Rodzina zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dziecku niedostosowanemu społecznie. 
W wypełnianiu swoich funkcji rodzina zastępcza kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.

 

Czy wszystkie rodziny zastępcze są takie same?

Nie, istnieją różne rodzaje rodzin zastępczych. Dzielą się one na:

 1. Spokrewnione z dzieckiem – rodzina, którą łączy stosunek pokrewieństwa z dzieckiem (dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo),
 2. Niezawodowe – które z dzieckiem wiąże dalszy stosunek pokrewieństwa (np. wujostwo, kuzynostwo) lub żaden.
 3. Zawodowe – niespokrewnione z dzieckiem, które dzielą się na:
  • specjalistyczne – w których  umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci 
z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi, wymagające szczególnej opieki
 i pielęgnacji. W rodzinie tej może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci,
  • pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, na okres 4 miesięcy, nie dłużej niż do 8 miesięcy.
 4. Rodzinne domy dziecka – w których umieszczonych może być, w tym samym czasie nie więcej niż 8 wychowanków.

 

Kto może stanowić rodzinę zastępczą?

Funkcję rodziny zastępczej mogą pełnić zarówno pary małżeńskie, jak i osoby samotne. 
Według polskiego prawa, kandydaci na rodziców zastępczych powinni spełniać następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek  w stosunku do nich wynika 
z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem, co potwierdza zaświadczenie lekarskie,
 • uzyskają opinię psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • mieszkają na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

Pamiętaj, że:

 • rodzina zastępcza to nie adopcja,
 • opieka zastępcza sprawowana jest czasowo,
 • dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub usamodzielnić się,
 • dziecko w opiece zastępczej ma specjalne potrzeby, wymaga uwagi i uczucia, cierpliwości i zrozumienia,
 • dziecko przebywające w rodzinie zastępczej potrzebuje także utrzymywania więzi z rodziną biologiczną.