PROJEKT UNIJNY „CENTRUM WSPARCIA RODZINY W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM” – MIESZKANIE TRENINGOWE DLA OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ

 

MIESZKANIE TRENINGOWE DLA OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ jest formą  pomocy skierowaną do usamodzielniających się wychowanków  instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej. Pobyt w mieszkaniu ma charakter okresowy i ukierunkowany jest na przygotowanie osób w nim przebywających do prowadzenia samodzielnego życia  i gospodarowania, m.in. poprzez trening samodzielności, poradnictwo  i pracę socjalną. Pomoc ma na celu integrację osób usamodzielniających się ze środowiskiem, przygotowanie  do pełnienia określonych ról społecznych, naukę odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz podjęcie starań  o własne docelowe mieszkanie. Warunkiem pobytu w mieszkaniu treningowym jest realizacja indywidualnego programu usamodzielnienia oraz przestrzeganie określonych zasad  i regulaminu pobytu. Osoby skierowane do mieszkania treningowego mogą w nim zamieszkiwać przez okres trzech miesięcy,  z możliwością przedłużenia pobytu do sześciu miesięcy.
Praca socjalna z mieszkańcami i nadzór nad funkcjonowaniem mieszkań należy do obowiązków pracowników socjalnych PCPR, zaangażowanych w realizację projektu, pełniących rolę wychowawcy oraz doradcy.