Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze

   I Ty możesz zostać rodzicem zastępczym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

  ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Procedura kwalifikacyjna kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka w PCPR w Bolesławcu wraz z załącznikami

Załączniki do procedury kwalifikacyjnej w zakładce druki do pobrania

Kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej powinni spełniać następujące  warunki:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • pozostają w związku małżeńskim lub są osobami samotnymi,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  • – zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej  opieki zdrowotnej
  • – oraz opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lin prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,
 • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 • w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu prowadzonym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przez 2 trenerów rodzinnych form pieczy zastępczej zgodnie z Programem Szkoleniowym „Rodzina”

Kandydatów spełniających powyższe warunki prosimy kontakt osobisty lub telefoniczny z  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie w Bolesławcu przy pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 2, pokój 3, 8 pod numerem telefonu 75  612 17-82, 89 w godz. 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku).