KLAUZULA INFORMACYJNA

24 maja 2018   /    Aktualności

      KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • administratorem danych osobowych klientów Centrum jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławcu przy pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 2, kontakt mailowy pod adresem: centrum@pcpr.boleslawiec.pl reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu,
  • inspektorem ochrony danych jest Mariusz Oliwa, tel. 75 612 17 44 kontakt mailowy: oliwa@powiatboleslawiecki.pl
  • dane osobowe klientów Centrum przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych        na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)     o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • odbiorcą danych osobowych klientów Centrum będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • dane osobowe klientów Centrum nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
  • dane osobowe klientów Centrum będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres podany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.       w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji   w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • klienci Centrum mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • klienci Centrum mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają,        iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • dane osobowe klientów Centrum nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.