Kampania promująca rodzicielstwo zastępcze

15 marca 2019   /    Aktualności

Czym jest rodzina zastępcza?

Rodzina zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie  dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dziecku niedostosowanemu  społecznie.
W wypełnianiu swoich funkcji rodzina  zastępcza kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.

 Czy wszystkie rodziny zastępcze są takie same?

 Nie, istnieją różne rodzaje rodzin zastępczych. Dzielą się  one na:

  1. Spokrewnione z dzieckiem – rodzina, którą łączy stosunek pokrewieństwa z dzieckiem (dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo),
  2. Niezawodowe – które z dzieckiem wiąże dalszy stosunek pokrewieństwa (np. wujostwo, kuzynostwo) lub żaden.
  3.  Zawodowe – niespokrewnione z dzieckiem, które dzielą się na:

a) specjalistyczne w których umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci
z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi, wymagające szczególnej opieki
i pielęgnacji. W rodzinie tej może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci,

b) pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, na okres 4 miesięcy, nie dłużej niż do 8 miesięcy.

      4. Rodzinne domy dziecka – w których umieszczonych może być, w tym samym  czasie nie więcej niż
8 wychowanków.

Kto może stanowić rodzinę zastępczą?

Funkcję rodziny zastępczej mogą pełnić zarówno pary małżeńskie, jak i osoby samotne.

Według polskiego prawa, kandydaci na rodziców zastępczych powinni spełniać następujące warunki:

– dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

– wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek  w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

–  nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

–  stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem, co potwierdza zaświadczenie lekarskie,

–  uzyskają opinię psychologa o posiadaniu predyspozycji  i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

–  mieszkają na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

–  mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające  dziecku  zaspokojenie  jego indywidualnych potrzeb,

–  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

– w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

    Czy rodziny zastępcze mogą liczyć na jakąś pomoc?

Oczywiście, że tak.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom    dziecka na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania oraz dodatek wychowawczy:

  • 694,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka   umieszczonego w rodzinie zastępczej  spokrewnionej,
  • 1 052,00 zł miesięcznie –  w przypadku dziecka  umieszczonego rodzinie zastępczej zawodowej,  rodzinie zastępczej niezawodowej lub  rodzinnym domu dziecka.
  • 500,00 zł miesięcznie – dodatek wychowawczy dla każdego dziecka w wieku do 18 r.ż. umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż  kwota  2 000,00 zł brutto miesięcznie. Natomiast rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota  2 600,00 zł brutto  miesięcznie. Oprócz pomocy finansowej rodziny zastępcze  mogą uzyskać pomoc psychologiczną, pedagogiczną  oraz wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

   Pamiętaj, że:

–  rodzina zastępcza to nie adopcja,

–  opieka zastępcza sprawowana jest czasowo,

–  dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub usamodzielnić się,

– dziecko w opiece zastępczej ma specjalne potrzeby, wymaga uwagi i uczucia, cierpliwości i zrozumienia,

–  dziecko przebywające w rodzinie zastępczej potrzebuje  także utrzymywania więzi z rodziną.