Świadczenie „Dobry Start”

27 lipca 2018   /    Aktualności

„Dobry start”

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) oraz na podstawie art. 187a ust. 2 ustawy o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.),  informuję, że dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu
w ramach programu „Dobry start” w terminie od 1 sierpnia 2018 do 30 listopada 2018 prowadzić będzie nabór wniosków (tylko w wersji papierowej) dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych
oraz osób uczących się, będących osobami usamodzielnianymi z terenu powiatu bolesławieckiego.

Świadczenie 300 + przysługuje :

  • na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20 roku życia,
  • w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia,
  • osobom uczącym się, będącymi osobami usamodzielnianymi do ukończenia 20 roku życia, bądź legitymującymi się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Program nie obejmuje dzieci  realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych .

Szczegółowe informacje oraz druki wniosku uzyskać można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2, oraz na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart.

WZÓR wniosku dostępny w zakładce DRUKI DO POBRANIA