Nabór na stanowisko: Specjalista do przeprowadzenia programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

6 lipca 2017   /    Ogłoszenia
 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu poszukuje dwóch specjalistów
  do  przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy
  w rodzinie.

 

 1. Forma zatrudnienia- umowa cywilno- prawna.

Przedmiotem  umowy jest realizacja przez Zleceniobiorcę programu korekcyjno- edukacyjnego w oparciu o wytyczne zawarte w:

 • Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.);
 • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.
  w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno- edukacyjne.
 • Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014- 2020
 • Ramowym Programie Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie dla Województwa Dolnośląskiego, stanowiącym Załącznik nr 3 do Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  na lata 2015 – 2020, przyjętego Uchwałą Nr 710/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego  z dnia 16 czerwca 2015 r.
 1. Wymagania dotyczące osoby prowadzącej program korekcyjno- edukacyjny:
 • ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne
  w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin
  w zakresie pracy z osobami stosującymi  przemoc w rodzinie (preferowane szkolenie- Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie metodą DULUTH);
 • udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • doświadczenie w realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego metodą DULUTH (minimum 2 edycje).
 1. Wymagania dotyczące  realizacji Programu:
 • Łączny czas Programu powinien obejmować 60 godzin zajęć grupowych i 10 godzin spotkań indywidualnych z uczestnikami Programu.
 • Miejsce realizacji Programu  – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.
 • Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji dotyczącej realizacji Programu : listy obecności, sprawozdanie, udokumentowanie rozmów indywidualnych.
 • Termin realizacji: sierpień 2017 r. –  grudzień 2017 r.
 1. Oferta powinna ponadto zawierać:
 • CV/życiorys zawodowy
 • Kserokopie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje (wykształcenie i doświadczenie zawodowe).
 • Proponowaną stawkę za godzinę zajęć indywidualnych i grupowych.
 • Proponowany harmonogram zajęć.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późń. zm.).

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r., osobiście lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12,
59-700 Bolesławiec.

 1. Inne informacje:

Wszelkie informacje dotyczące w/w naboru udzielane są pod numerami:
tel. 75/ 612 17 88 – Kierownik PCPR lub 75/ 612 17 84 – Pracownik socjalny.