Świadczenie dla rodzin zastępczych

Czy rodziny zastępcze mogą liczyć na jakąś pomoc?

Oczywiście, że tak.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania  oraz dodatek wychowawczy:

 1. 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 2. 1000 zł miesięcznie –  w przypadku dziecka umieszczonego rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
 3. 500 zł miesięcznie – dla każdego dziecka w wieku do 18 r. ż. umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż  kwota  2 000 zł brutto miesięcznie. Natomiast rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota  2 600 zł brutto miesięcznie.

Oprócz pomocy finansowej rodziny zastępcze mogą uzyskać pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Wśród świadczeń dla rodzin zastępczych, które przyznawane są na wniosek, wyróżnić można:

 1. Świadczenia obligatoryjne – dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. Świadczenia fakultatywne – dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka
  • świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
  • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń  losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub  okresowo,
  • środki finansowe dla rodziny zastępczej niezawodowej na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
  • świadczenie dla rodziny zastępczej zawodowej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – przyznawane raz do roku.