Projekt Unijny „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” – Informacja o projekcie

 

W styczniu 2017 r. Powiat Bolesławiecki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu rozpoczęły realizację projektu  pt. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.2  Dostęp  do wysokiej jakości usług społecznych,  Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne.

Cel projektu: rozszerzenie działań statutowych PCPR w Bolesławcu i zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w zakresie wsparcia i poradnictwa specjalistycznego na rzecz osób i rodzin z powiatu bolesławieckiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Adresatami projektu są:

  • osoby w kryzysie, w tym osoby doznające przemocy w rodzinie,
  • rodziny z problemami opiekuńczo- wychowawczymi,
  • osoby niepełnosprawne (niesamodzielne).

Termin realizacji projektu styczeń 2017 – grudzień 2019.