DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Wstęp

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://2lo.boleslawiec.pl

Nazwa podmiotu publicznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

Adres strony internetowej lub aplikacji do pobrania

Strona Główna

Data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-02

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Cześć filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących, powodem jest fakt, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu otrzymuje te materiały wideo od podmiotów zewnętrznych nie związanych ustawą o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności

Deklaracje sporządzono dnia 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Sekcja z danymi kontaktowymi

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Mendocha, iod1@powiatboleslawiecki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 612 17 95 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa)

Mariusz Mendocha

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej

iod1@powiatboleslawiecki.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej

75 612 17 95

Opis procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo .

Sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej

_

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, Plac Marszałka Józefa
Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec.

Do budynku prowadzi jedno wejście. Przy schodach znajduje winda dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Budynek dostępny jest dla osób poruszających się na wózkach.
W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy
budynku znajduje się parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych. Do budynku
i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym / przewodnikiem. W budynku
nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Sekcja z informacjami o aplikacjach

Brak aplikacji