Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Aktywny Samorząd

Informacja o realizacji w Powiecie Bolesławieckim pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2017.

Powiat Bolesławiecki kontynuuje w 2017 roku realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednostką organizacyjną realizująca   program jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.

Celem programu jest:

 • zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych  w  życiu  społecznym  i  zawodowym –  Moduł  I,
 • pomoc dla osób niepełnosprawnych na pokrycie kosztów nauki  w kolegiach,  szkołach  policealnych i wyższych –  Moduł  II.

Adresatami Programu są osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, znacznym  oraz  osoby  do 16 r. życia  z  orzeczeniem  o  niepełnosprawności.

Wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przy Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, pokój 1 w terminach:

 • Moduł I od 8 maja do 30 sierpnia 2017 roku,
 • Moduł II obowiązują dwa cykle realizacji wniosków:
  • za II semestr roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 w szkołach policealnych i wyższych, należy składać od 13 marca do 30 marca 2017 roku,
  • za I semestr roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 w szkołach policealnych i wyższych, należy składać od 1 września do 10 października 2017 roku.

Formy dofinansowania ze środków PFRON w 2017 roku w ramach programu „Aktywny Samorząd” obejmują następujące obszary:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną   i zawodową, w tym:
 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 –  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci, posiadających:
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
   • dysfunkcję   narządu  ruchu.

   Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 5 000,00 zł. Udział własny wnioskodawcy – 15 % ceny brutto zakupu/usługi.

  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, dla osób w wieku aktywności zawodowej posiadających:
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • dysfunkcję  narządu  ruchu.

   Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – dla kosztów kursu i egzaminów – 1 500,00 zł, dla pozostałych kosztów w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania (koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu) – 600,00 zł. Udział własny wnioskodawcy – 25% ceny brutto zakupu/usługi.

 

 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci, posiadających:
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
   • dysfunkcję obu kończyn górnych ub narządu wzroku.

   Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON dla:

   • osoby niewidomej  – 20 000,00 zł,  z  czego  na  urządzenia brajlowskie – 12 000,00 zł,
   • pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8 000,00 zł,
   • osób z dysfunkcją kończyn górnych– 5 000,00 zł.

   Udział własny wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

  • Zadanie 2– dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,  dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych  oraz dzieci, posiadających:
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
   • dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

   Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON dla:

    • osoby  głucho – niewidomej – 4 000,00 zł,
    • pozostałych osób – 2 000,00 zł,

   z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach,  maksymalnie  o  100 %  wyłącznie  w  przypadku,  gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

   Udział własny wnioskodawcy – nie wymagany.

 

 1. Obszar  C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, dla osób pełnoletnich  oraz dzieci:
   • posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
   • będących użytkownikami wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym.

   Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 2 000,00 zł.

   Udział własny wnioskodawcy – nie wymagany.

  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych posiadających:
   • stopień niepełnosprawności,
   • potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
   • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności  do  pracy  w  wyniku wsparcia udzielonego w programie.

   Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:

   • w zakresie ręki – 9 000,00 zł,
   • przedramienia – 20 000,00 zł,
   • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 26 000,00 zł,
   • na poziomie podudzia – 14 000,00 zł,
   • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20 000,00 zł,
   • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – 25 000,00 zł,

   z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

   Udział własny wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

   Refundacja  kosztów  dojazdu wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż  200,00 zł

  • Zadanie 4– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości), dla osób w wieku  aktywności  zawodowej  lub  zatrudnionych  posiadających:
   • stopień niepełnosprawności,
   • potwierdzoną opinią eksperta  PFRON stabilność procesu chorobowego,
   • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności  do  pracy w wyniku wsparcia  udzielonego w programie.

   Udział własny wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

   Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON do 30 % kwot, o których mowa w zadaniu 3.

   Refundacja  kosztów dojazdu wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż  200,00 zł.

 

 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, dla osób w wieku aktywności zawodowej:
  • posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • aktywnych  zawodowo,
  • pełniących  rolę  prawnego  opiekuna  dziecka.

  Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 200,00 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2 400,00 zł, w ciągu roku tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną.

  Udział własny wnioskodawcy – 15 % ceny brutto zakupu/usługi.

Wnioski w ramach Modułu I podlegają ocenie merytorycznej, w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, dla osób pełnoletnich posiadających:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • uczących się w szkole wyższej lub szkole  policealnej lub kolegium lub przeprowadzających przewód doktorski.

Kwoty dofinansowania poniesionych kosztów nauki dotyczących każdego semestru/półrocza wynoszą:

 1. dodatek  na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 000,00 zł,
 2. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000,00 zł,
 3. opłata za naukę (czesne) – wysokość  kosztów czesnego  w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3 000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583,00 zł (netto) na osobę.

Udział własny wnioskodawcy w zakresie kosztów czesnego:

 1. 15% wartości czesnego– w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 2. 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

Z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza nie przekracza kwoty 583,00 zł (netto)  na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł– w  przypadku gdy Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier  w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej,
 2. 500 zł– w przypadku gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł– w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie  na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

 

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia  ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 1. do 25% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku  – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
 2. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 3. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym,
 4. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku– w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym.

Przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1 500,00 zł jest możliwe wyłącznie  w przypadku, gdy wysokość miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583,00 zł (netto) na osobę.

Kwota dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne), ulega zmniejszeniu o 300,00 zł w przypadku, gdy wnioskodawca po pomyślnym ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach danej formy edukacji na poziomie wyższym, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie. Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki (czesne) nie obowiązuje, kiedy wnioskodawca:

 1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON, albo
 2. jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku,  gdy wnioskodawca:

 1. z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,
 2. zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowania ze środków PFRON.

Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

 • „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 • „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

Decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów w sytuacji powtarzania przez Wnioskodawcę semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego należy do kompetencji realizatora programu.

Pełny opis programu jest dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

Jednostką organizacyjną Powiatu Bolesławieckiego realizującą Program jest nadal Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” są dostępne:

 • w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu  przy ul. Armii Krajowej 12, pokój 105,
 • na stronie internetowej: pcpr.boleslawiec.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie: tel. 75 612 17 81.