Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Aktywny Samorząd

Informacja o realizacji w Powiecie Bolesławieckim pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2018.

 

          Powiat Bolesławiecki kontynuuje w 2018 roku realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednostką organizacyjną realizującą   program jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.

Celem programu jest:

 • zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w  życiu  społecznym  i  zawodowym –  Moduł  I,
 • pomoc dla osób niepełnosprawnych na pokrycie kosztów nauki w kolegiach,  szkołach  policealnych i wyższych –  Moduł  II.

Adresatami Programu są osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, znacznym  oraz  osoby  do 16 r. życia  z  orzeczeniem  o  niepełnosprawności.

Wnioski  przyjmowane  będą  w  Powiatowym  Centrum  Pomocy   Rodzinie

w Bolesławcu, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 (tzw. Okrąglak), pokój 1 w terminach:

 • Moduł I od  7  maja  do  30 sierpnia  2018 roku,
 • Moduł II obowiązują  dwa  cykle  realizacji  wniosków:
 • za II semestr roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 w szkołach policealnych i wyższych, należy składać od 12 marca do  30 marca 2018 roku,
 • za I semestr roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 w szkołach policealnych i wyższych, należy składać od 3 września do  10 października 2018 roku.

 

Formy dofinansowania ze środków PFRON w 2018 roku w ramach programu „Aktywny Samorząd”  obejmują następujące obszary:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną  i zawodową, w tym:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 2. a) Zadanie 1 – pomoc w  zakupie   i  montażu   oprzyrządowania   do

posiadanego samochodu,  dla osób w wieku aktywności  zawodowej

lub  zatrudnionych oraz dzieci, posiadających:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 8 000,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 15 % ceny brutto zakupu/usługi.

 

 1. b) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, dla osób

w wieku aktywności zawodowej posiadających:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – dla kosztów

kursu i egzaminów – 1 600,00 zł, dla pozostałych kosztów w przypadku

kursu poza miejscowością zamieszkania (koszty związane z dojazdem,

zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu) – 600,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 25% ceny brutto zakupu/usługi.

 

 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci, posiadających:
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcję obu    kończyn    górnych  lub   narządu

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON dla:

– osoby niewidomej  – 20 000,00 zł,  z  czego  na  urządzenia

brajlowskie – 12 000,00 zł,

–  pozostałych  osób  z  dysfunkcją  narządu  wzroku – 8 000,00 zł,

– osób z dysfunkcją kończyn górnych– 5 000,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

 1. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,       dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych                  oraz dzieci, posiadających:
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcję obu     kończyn    górnych    lub    narządu

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON dla:

–  osoby  głuchoniewidomej  – 4 000,00 zł,

–  pozostałych osób – 2 000,00 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych

przypadkach,  maksymalnie  o  100 %  wyłącznie  w  przypadku,  gdy

poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby

godzin szkolenia.

Udział własny wnioskodawcy – nie wymagany.

 

 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 2. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, dla osób pełnoletnich oraz dzieci:
 • posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • będących użytkownikami wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 3 000,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy – nie wymagany.

 

 1. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych posiadających:
 • stopień niepełnosprawności,
 • potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do  pracy  w  wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:

–   w zakresie ręki  –  9 000,00 zł,

–   przedramienia  –  20 000,00 zł,

–   ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym  –  26 000,00 zł,

–   na poziomie podudzia – 14 000,00 zł,

–   na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20 000,00 zł,

–   uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – 25 000,00 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

Udział własny wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

Refundacja  kosztów  dojazdu wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż  200,00 zł.

 

 1. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy  kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),   dla osób

w wieku  aktywności  zawodowej  lub  zatrudnionych  posiadających:

 • stopień niepełnosprawności,
 • potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do  pracy w wyniku wsparcia  udzielonego w programie.

Udział własny wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON do 30 % kwot, o których mowa w zadaniu 3.

Refundacja  kosztów dojazdu wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż  200,00 zł.

 1. Obszar D – pomoc w   utrzymaniu    aktywności    zawodowej    poprzez

zapewnienie  opieki  dla  osoby  zależnej tj.  dziecka  będącego pod  opieką

wnioskodawcy,  przebywającego w żłobku  lub przedszkolu albo pod  inną

tego  typu  opieką,  dla   osób  w  wieku   aktywności   zawodowej:

 • posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywnych zawodowo,
 • pełniących rolę  prawnego  opiekuna

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 200,00 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2 400,00 zł, w ciągu roku tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną.

Udział własny wnioskodawcy – 15 % ceny brutto zakupu/usługi.

 

Wnioski w ramach Modułu I podlegają ocenie merytorycznej, w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione.

 

Moduł II –  pomoc  w   uzyskaniu   wykształcenia   na   poziomie   wyższym, dla    osób pełnoletnich    posiadających:

 • znaczny  lub  umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • uczących  się w  szkole   wyższej   lub   szkole  policealnej   lub   kolegium   lub    przeprowadzających    przewód

Kwoty dofinansowania poniesionych  kosztów nauki  dotyczących każdego semestru/półrocza wynoszą:

 1. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 000,00 zł,
 2. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000,00 zł,
 3. opłata za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego  w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3 000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583,00 zł (netto) na osobę.

    Udział własny wnioskodawcy w zakresie kosztów czesnego:

 1. 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 2. 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

Z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza nie przekracza kwoty 583,00 zł (netto)  na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony,  nie więcej niż o:

 1. 700 zł – w przypadku gdy Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej,
 2. 500 zł – w przypadku gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.
 5. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia  ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym (od trzeciego roku), danej formy edukacji na poziomie wyższym,

 

Przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 

W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch  i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1 500,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583,00 zł (netto) na osobę.

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku,  gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

 1. a) „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 2. b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

 

Decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji realizatora programu, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;

 

Wypłata dofinansowania w ww. sytuacji jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);

 

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, tj. po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II.

 

Na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa wyżej – nie ma zastosowania;

 

Pełny opis programu jest dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

 

Jednostką organizacyjną Powiatu Bolesławieckiego realizującą Program jest nadal  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Bolesławcu.

 

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd”  są dostępne:

 • w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 1
 • na stronie internetowej: www.boleslawiec.pl

Szczegółowe    informacje    można     uzyskać    w   Powiatowym    Centrum Pomocy   Rodzinie: tel. 75 612 17 81.