Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej

Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Bolesławcu wykonuje ZESPÓŁ DO SPRAW RODZINNEJ I INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, do którego zadań należy między innymi:

  1. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz organizowanie szkoleń dla kandydatów.
  2. Kwalifikowanie osób kandydujących oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych po ukończenia szkolenia. Wydawanie opinii o spełnianiu warunków, ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej, przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych.
  3. Zapewnianie szkoleń rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka.
  4. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia.
  5. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
  6. Zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym funkcję rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
  7. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
  8. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
  9. Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina lub prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki.