Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że w okresie od wrzesnia do grudnia 2020 r. realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny
dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc udzielana jest bezpłatnie w siedzibie PCPR w Bolesławcu, przy pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 2,  w godzinach popołudniowych.

 

CELE ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH:
  • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
  • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
  • uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
  • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
  • zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
  • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

 

ADRESACI PROGRAMU:

Program adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn stosujących przemoc wobec partnerek. Kandydaci do udziału w Programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających. Do Programu kwalifikowane są:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno – edukacyjnym;
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków;
  • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Program realizowany jest w małej max. 10 osobowej grupie warsztatowej. Obejmuje sesje indywidualne kwalifikujące do udziału w Programie i sesji grupowe (spotkania odbywają się 1 w tygodniu w godzinach popołudniowych).

Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej koncentrujemy się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat przemocy rozumianej jako działanie intencjonalne oraz uświadomieniu uczestnikom negatywnych norm i wzorców kulturowych wykorzystywanych do wspierania postaw dominacji i zachowań kontrolujących sprawcy wobec ofiary. Oddziaływania korekcyjne polegają głównie na praktycznych ćwiczeniach, dostarczających osobistych doświadczeń zmieniających zachowania i postawy, rozwijających umiejętności samokontroli, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i wyrażania złości, pozwalających na wypracowanie nowych strategii działania, będących alternatywą dla zachowań agresywnych.

Zajęcia będą prowadzone według Programu z Duluth  przez osoby posiadające kwalifikacje odpowiednie do przeprowadzania działań korekcyjno- edukacyjnych.

 

ZAPISY:

Osobiście lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00
w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 612 17 84