Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Aktualności

uwaga! zmiana terminu wypłaty świadczeń w miesiącu grudniu 2017 r.

6 grudnia 2017   /    Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że wypłata świadczeń oraz dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych przysługujących za miesiąc grudzień 2017 r. nastąpi do dnia 22.12.2017 r. Termin wypłaty w grudniu związany jest z koniecznością zamknięcia roku budżetowego.

Od stycznia 2018 r. termin wypłaty świadczeń pozostaje bez zmian tj. wypłata świadczenia następować będzie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Trening zastępowania agresji

1 grudnia 2017   /    Aktualności

25.11.2017 r. w Ośrodku Pracy z Rodziną rozpoczęły się zajęcia dla dzieci i młodzieży.  Trening Zastępowania Agresji  to program, którego celem jest nauka umiejętności stanowiących alternatywę dla zachowań agresywnych. Pozwala uczestnikom nauczyć się stawiać czoło trudnym sytuacjom życiowym oraz rozwiązywać konflikty bez użycia przemocy. Redukuje negatywne emocje, pozwala działać konstruktywnie w sytuacjach powodujących stres i złość. Uczestnik uczy się co robić, a czego nie robić, w sytuacjach, które generalnie prowokują do agresji.

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

30 listopada 2017   /    Aktualności

W grudniu br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu uruchamia grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Przemoc domowa jest tematem coraz częściej występującym w świadomości opinii publicznej. W przypadku ofiar, które podejmują pierwsze kroki, by się bronić przed sprawcą przemocy, dużym wsparciem okazuje się praca grupowa, która pomaga przełamać poczucie izolacji i daje szansę uzyskania wsparcia ze strony grupy. Formuła zajęć umożliwia także lepszą możliwość testowania nowych form zachowania i ćwiczenia pożądanych nawyków.

Powyższa idea stała się inspiracją dla utworzenia lokalnej grupy wsparcia dla ofiar dotkniętych przemocą domową. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, pok. 104 (budynek Starostwa Powiatowego w Bolesławcu).

Adresatami tej formy pomocy są kobiety, które doświadczają przemocy domowej i są mieszkankami powiatu bolesławieckiego. Panie, które chciałyby uczestniczyć w zajęciach, proszone są o indywidualny kontakt telefoniczny z pracownikiem PCPR, tel. 75 612 17 83-84, lub osobiście w siedzibie PCPR, pok. 107, pok. 108, pok. 119, lub bezpośrednio z Kierownikiem PCPR – pok. 112, tel. 75 612 17 88.

HARMONORGRAM SPOTKAŃ NA GRUDZIEŃ 2017

03.12.2017 r.  w godz. 10:00 – 14:00
09.12.2017 r.  w godz. 10:00 – 14:00
16.12.2017 r.  w godz. 10:00 – 14:00
29.12.2017 r.  w godz. 14:00 – 18:00

Terminy spotkań w kolejnych miesiącach będą zamieszczane na stronie www.pcpr.boleslawiec.pl

Wsparcie finansowane w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”, realizowanego przez Powiat Bolesławiecki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Dzień Pracownika Socjalnego 21 listopad 2017

23 listopada 2017   /    Aktualności

Pierwszym ogniwem,  które spotyka się z klientem wymagającym pomocy społecznej jest pracownik socjalny, koordynator Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu. Za wyjątkową pracę, zaangażowanie i empatię wobec drugiego człowieka dziękował pracownicom Centrum Karol Stasik – Starosta Bolesławiecki, Stanisław Chwojnicki – Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego oraz Maria Szydłak – Skarbnik Powiatu.

O istocie pracy pracowników służb społecznych wiele można byłoby mówić – dodała Justyna Ziółkowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu. Jest to zawód, który wymaga wielu predyspozycji. Jesteśmy otwarci wobec ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy. Staramy się zrozumieć, wesprzeć aby życie naszych klientów zmieniło się na lepsze. Z okazji dzisiejszego Święta serdecznie dziękuję moim współpracownikom za zaangażowanie, wkład pracy i pasję z jaką wykonujecie swoją pracę  na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Przypomnijmy tylko, że wśród realizowanych zadań przez PCPR w Bolesławcu jest między innymi:

1/ projekt pt. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” gdzie wsparcie udzielane jest dla osób w kryzysie w tym również dla osób doznających przemocy w rodzinie, dla rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach projektu uruchomiona została wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego. Ponadto prowadzone są usługi poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej w ośrodku pracy z rodziną – tzw. Okno Rodzinne,

2/ od 23 października br. uruchomiony został telefon zaufania dla osób w kryzysie (576 022 033 – dostępny codziennie od 20:00 do 22:00),

3/ opieka nad 103 rodzinami zastępczymi, w których przebywa 136 małoletnich dzieci, którymi zajmuje się 7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto Centrum obejmuje wsparciem 20 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,

4/ prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej – niezawodowej,

5/ wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie ze środków PFRON: uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i likwidacja barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Tylko w 2017 wpłynęło 1000 wniosków.

TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB W KRYZYSIE

17 października 2017   /    Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że w dniu 23 października 2017 r. uruchamia

TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB W KRYZYSIE
576 022 033
dostępny codziennie od 20.00 do 22.00

(koszty rozmowy są naliczane według stawek operatora, z którego usług korzysta osoba dzwoniąca)
Telefon Zaufania powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Wsparcie kierowane jest do osób w kryzysie, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej. Dyżurny psycholog udzieli doraźnej pomocy psychologicznej, poinformuje o istniejących możliwościach otrzymania wsparcia  i wyjścia z kryzysu.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pt: „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej

4 października 2017   /    Aktualności

 SKIERUJ  SWOJĄ  MIŁOŚĆ  TAM, GDZIE  BRAKUJE  JEJ  NAJMOCNIEJ, ODDAJ  SIEBIE  INNYM

 W dniu 6 października 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu rozpocznie się szkolenie kandydatów  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, w którym będzie uczestniczyć 15 osób w tym, 5 par małżeńskich i 5 osób samotnych.

Szkolenie prowadzone będzie w siedzibie PCPR w Bolesławcu przez 2 trenerów rodzinnej pieczy zastępczej, Programem Szkoleniowym „Rodzina” licencjonowanym przez Stowarzyszenie rodzin adopcyjnych i zastępczych „Pro Familia” w Krakowie, zatwierdzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 30/2013/RZ z dnia 19 grudnia 2013 roku, w wymiarze 62 godzin dydaktycznych, w tym 52 godziny części wykładowowarsztatowej i 10 godzin w formie praktyki w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej zawodowej.

Zajęcia prowadzone będą w formie mini wykładów, prezentacji, ćwiczeń warsztatowych. Podczas szkolenia kandydatom przedstawione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące: organizacji opieki nad dzieckiem, zasad finansowania rodzinnej pieczy zastępczej, organizacji pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka, prawa rodzinnego i praw dziecka, współpracy z rodziną naturalną dziecka, rozpoznawania indywidualnych potrzeb  dziecka  oraz  oceny  sytuacji  dziecka. Kandydaci poprzez udział w szkoleniu mają możliwość zwiększenia swoich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

Na terenie powiatu bolesławieckiego jest wiele dzieci potrzebujących prawdziwego domu – CZEKAJĄ NA WAS.

Ty i twoja rodzina możecie stworzyć dla nich dom. Jeśli masz otwarte serce zgłoś się do nas!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu pokój 106,119

              tel. 75 612 17 – 82, 89

 

 

 

program korekcyjno-edukacyjny

2 października 2017   /    Aktualności

Nie radzisz sobie z napięciem emocjonalnym i stresem?  Miewasz niekontrolowane wybuchy złości i ranisz swoim zachowaniem najbliższych członków rodziny? Nie wiesz jak naprawić popsute relacje z rodziną?  Chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o sobie samym, zdobyć umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy?  Masz okazję, by zmienić swoje życie i poprawić relacje z innymi!

Udział w Programie umożliwi Ci zdobycie nowych umiejętności ułatwiających rozwiązywanie konfliktów w rodzinie przy pomocy dialogu i negocjacji, bez stosowania przemocy. Do Programu zapraszamy wszystkie osoby, które stosują przemoc w osiąganiu celów i rozwiązywaniu konfliktów, mające trudności w relacjach z innymi, zauważające trudności z rozpoznawaniem przeżywanych emocji oraz z ich samokontrolą.  Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu i potrwają do grudnia br. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach popołudniowych w siedzibie PCPR ul. Armii Karjowej 12 w Bolesławcu pok. 104.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, pok. 108 oraz dzwoniąc pod numer telefonu (75) 612 17 84.

Harmonogram zajęć Programu korekcyjno – edukacyjnego
prowadzonego przez PCPR w Bolesławcu w 2017 r.

 1.  11.09.2017r. – 15.45 – 17.45
 2.  18.09. 2017r. – 15.45 – 19.30
 3.  25.09.2017r. – 15.45 – 19.30
 4.  29.09.2017r. – 15.45 – 19.30
 5.  16.10.2017r. – 15.45 – 19.30
 6.  23.10 2017r. – 15.45 – 19.30
 7.  30.10 2017r. – 15.45 – 19.30
 8.  10.11.2017r. – 15.45 – 19.30
 9.  13.11.2017r. – 15.45 – 19.30
 10.  20.11.2017r. – 15.45 – 19.30
 11.  27.11.2017r. – 15.45 – 19.30
 12.  01.12.2017r. – 15.45 – 17.30
 13.  11.12.2017r. – 15.45 – 19.30
 14.  18.12.2017r. – 15.45 – 19.30

 

 

 

trening umiejętności wychowawczych

28 sierpnia 2017   /    Aktualności

W ramach wsparcia towarzyszącego na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi oraz osób doznających przemocy w rodzinie w Ośrodku Pracy z Rodziną realizowane są szkolenia i treningi grupowe, w tym

Trening umiejętności wychowawczych

w dniach 14, 15 i 22 października 2017 r. w godzinach 9:00 – 16:00 w Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim Al. Tysiąclecia 32 d/2 (parter) w Bolesławcu.

Prowadzący psycholog – Gabriela Frącala

 

 

 

 

Usługi asystenckie drogą do samodzielności

23 sierpnia 2017   /    Aktualności

Od marca br. w ramach realizowanego przez nas projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” organizujemy usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych. PCPR w Bolesławcu zatrudnia obecnie 4 asystentów osób niepełnosprawnych, obejmujących wsparciem łącznie 10 osób niepełnoprawnych. Praca asystenta ma na celu kompensację dysfunkcji wynikających z rodzaju niepełnosprawności oraz wspieranie klienta w usamodzielnianiu się i jego aktywności społecznej i zawodowej

Adresatami projektu są osoby z niepełnosprawnością:

 • zamieszkujące na terenie powiatu bolesławieckiego,
 • legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  w zakresie niepełnosprawności intelektualnej, psychicznej, sensorycznej, ruchowej lub innej,
  w tym również sprzężonej,
 • nie korzystające ze wsparcia asystenta w innym projekcie/instytucji finansowanym
  ze środków unijnych.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. 

 

Treningi budowania relacji rodzinnych

23 sierpnia 2017   /    Aktualności

W Ośrodku Pracy z Rodziną od lipca br. realizowane są treningi budowania relacji rodzinnych.  Ten rodzaj treningów adresowany jest do rodziców, którzy chcą i potrzebują wsparcia, których nachodzą wątpliwości wychowawcze wymagające konsultacji ze specjalistami, którzy odczuwają potrzebę spotkania się z innymi rodzicami i opiekunami. W tematyce zajęć zawiera się psychologia, wychowanie, umiejętności w zakresie wspomagania rozwoju osobistego dzieci. Zdrowe rodzicielstwo bazuje na miłości, empatii, akceptacji, szacunku dla dziecka i siebie jako rodzica czy opiekuna. Uczestnicy zajęć mają możliwość nabycia wiedzy m.in. o mitach „dobrego rodzica” i „grzecznego dziecka”, o karach i nagrodach stosowanych do wyegzekwowania dyscypliny i szacunku, o tym jak wspomagać dziecko w rozwoju jego samodzielności, niezależności i pewności siebie, zapoznają się ze skutecznymi metodami komunikowania się pozbawionymi przemocy.