Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Aktualności

Program SKARBONKA formą wsparcia w związku z chorobą onkologiczną

7 czerwca 2018   /    Aktualności

Program „Skarbonka” jest formą wsparcia finansowego dla Podopiecznych Fundacji, którzy w związku z chorobą onkologiczną, muszą zmierzyć się z wyzwaniami finansowymi związanymi z leczeniem, tj. brakiem środków na nierefundowane w Polsce leczenie, dojazdy do szpitali, diagnostykę, rehabilitację etc.

Fundacja ALIVIA wychodzi takim pacjentom naprzeciw, pomaga uzbierać pieniądze na ww. cele, jak i służy wsparciem w innych kwestiach. Prowadzi programy „Kolejkoskop”, który pozwala na wyszukanie najkrótszej kolejki na badania diagnostyczne w ramach NFZ i „Onkomapa”, który umożliwia znalezienie najbardziej przyjaznych w oczach pacjentów ośrodków onkologicznych i lekarzy, a także portal „Prosto w Raka”, który przybliża pacjentom tematykę terapii celowanych, które stanowią skuteczną formę leczenia niektórych typów nowotworów.

Na stronie internetowej fundacji www.alivia.org.pl można dokładnie zapoznać się z prowadzonymi przez Fundację działaniami.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 30 maja 2018 r.

1 czerwca 2018   /    Aktualności

W dniu 30 maja 2018 r. przed siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu zorganizowana została kampania promująca rodzicielstwo zastępcze. Działał Punkt Informacyjny prowadzony przez pracowników Centrum w związku z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
W ramach kampanii PCPR w Bolesławcu poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze, niezawodowe oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
16 czerwca 2018 r. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu odbędzie się V Piknik Integracyjny dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Bolesławieckiego. Piknik ten jest formą podziękowania rodzinom zastępczym za ich trud i poświęcenie w pełnieniu tej funkcji, a także okazją do podzielenia się swoim doświadczeniem, radością, a także trudnościami i troskami, które przeżywają na co dzień. W trakcie Pikniku odbędą się gry, zabawy oraz konkursy dla dzieci i całych rodzin. Przewidziane jest wspólne grillowanie oraz słodki poczęstunek. W tym dniu będą ogłoszone również wyniki konkursu plastycznego pt. „Zdrowo żyć”, przeznaczonego dla dzieci z rodzin zastępczych. (PCPR w Bolesławcu)

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja 2018   /    Aktualności

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dziękujemy za włożony trud i poświęcenie dla najmłodszych.
Życzymy Państwa sukcesów i nieustającej satysfakcji w pełnej miłości rodzinie.

Kierownik i pracownicy PCPR w Bolesławcu

KLAUZULA INFORMACYJNA

24 maja 2018   /    Aktualności

      KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • administratorem danych osobowych klientów Centrum jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławcu przy pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 2, kontakt mailowy pod adresem: centrum@pcpr.boleslawiec.pl reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu,
  • inspektorem ochrony danych jest Mariusz Oliwa, tel. 75 612 17 44 kontakt mailowy: oliwa@powiatboleslawiecki.pl
  • dane osobowe klientów Centrum przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych        na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)     o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • odbiorcą danych osobowych klientów Centrum będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • dane osobowe klientów Centrum nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
  • dane osobowe klientów Centrum będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres podany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.       w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji   w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • klienci Centrum mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • klienci Centrum mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają,        iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • dane osobowe klientów Centrum nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

 

 

Prelekcja „Nie dla narkotyków”

19 kwietnia 2018   /    Aktualności

W dniu 17.04.2018 roku o godz. 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przy pl. marsz. J. Piłsudskiego 2 w Bolesławcu odbyła się prelekcja nt. ”NIE dla narkotyków” dla rodzin zastępczych oraz przedstawicieli Domu Dziecka w Bolesławcu, którą prowadziła Pani  Beata Łuczkowska asp. sztab. Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. W prelekcji uczestniczyło 41 osób związanych z piecza zastępczą. Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy rodzin zastępczych w zakresie skali zagrożeń, jakie niesie za sobą uzależnienie od narkotyków.

Ponadto prowadząca prelekcję przekazała zgromadzonym rodzinom zastępczym informację jak radzić sobie z problemem uzależnienia od narkotyków i środków odurzających (jak rozpoznać narkotyki, gdzie się zgłosić po pomoc). Na zakończenie spotkania – zainteresowani otrzymali broszury „ Policyjny informator narkotykowy”.

Wesołych Świąt Wielkanocnych

29 marca 2018   /    Aktualności

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i radości, samych słonecznych dni oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym

Życzą

                    Kierownik PCPR w Bolesławcu                                            Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego

   Justyna Ziółkowska                                                                  Stanisław Chwojnicki

oraz
pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

ZMIANA SIEDZIBY PCPR W BOLESŁAWCU

11 stycznia 2018   /    Aktualności

Od dnia 15 stycznia 2018 r. siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu wraz z Działem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym znajduje się w budynku dotychczasowej siedziby Starostwa Powiatu Bolesławieckiego przy Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 w Bolesławcu (tzw. okrąglak).

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7.30 – 15.30
wtorek 7.30 – 15.30
środa 7.30 – 15.30
czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 15.30

Wnioski o dofinansowanie ze środków PEFRON przyjmowane są codziennie do godziny 14.00.

 

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM SZKOLENIU DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ NIEZAWODOWEJ

13 grudnia 2017   /    Aktualności

W dniu 2 grudnia 2017 roku zakończyło się bezpłatne szkolenie dla kandydatów do pełnienia  funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Szkolenie było prowadzone od 06.10.2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 przez dwóch trenerów rodzinnej pieczy zastępczej. W szkoleniu brało udział 14 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej w wymiarze 62 godz. dydaktycznych, w tym 52 godziny części wykładowo-warsztatowej oraz 10 godzin w formie praktyk w Domu Dziecka i w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Bolesławcu, zgodnie z Programem Szkoleniowym „Rodzina” licencjonowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”
w Krakowie. Program szkoleniowy realizowany był poprzez bloki tematyczne: „Piecza zastępcza – co to takiego?”, „Twoja rodzina a piecza zastępcza ”, „Cenimy dziedzictwo – słuchamy młodych”, „Umiejętności ”, „Opanowanie trudnych zachowań”, „Kolejny etap – pożegnanie”. Tematy poruszały m.in. zagadnienia dotyczące: organizacji opieki nad dzieckiem, zasad finansowania rodzin zastępczych, elementów prawa rodzinnego i praw dziecka, znaczenie tożsamości dziecka, organizacji pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, partnerskiej współpracy z rodziną naturalną dziecka, doskonalenia umiejętności opiekuńczych rodziców zastępczych w poszczególnych etapach rozwoju dziecka, przemocy w rodzinie, trudnych aspektów opieki zastępczej, dobrego pożegnania.

Treści Programu były realizowane w formie mini wykładów, prezentacji, filmów edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych. Tematyka spotkań i ich cele były prezentowane uczestnikom przed rozpoczęciem zajęć, co umożliwiło lepszą ich organizację. Po realizacji każdego bloku tematycznego jak i wykonaniu każdego ćwiczenia, omawiano wspólnie wszystkie sugestie dotyczące poruszanych zagadnień. Uczestnicy szkolenia poprzez pracę w małych grupach i indywidualnych ćwiczeniach mogli sprawdzić zdobytą już wiedzę, każdy z nich otrzymał materiały szkoleniowe z przeprowadzonych zajęć. Zaproponowane przez trenerów ćwiczenia, zabawy integracyjne spowodowały,  że uczestnicy szkolenia bardzo się zaprzyjaźnili, a tym samym chętnie o sobie opowiadali, dzielili się swoimi obawami i przeżyciami związanymi z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. W trakcie szkolenia panowała serdeczna i przyjazna atmosfera, co w dużej mierze ułatwiło prowadzenie zajęć i realizację poruszanych zagadnień. W ramach ww. szkolenia zorganizowano dla kandydatów zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy (zwłaszcza dzieciom), które poprowadził Radosław Kalamarz.

Wśród uczestników szkolenia została przeprowadzona Ankieta ewaluacyjna, która miała na celu dokonanie przez kandydatów oceny szkolenia. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili zarówno merytoryczne przygotowanie trenerów, ich sposób przekazania treści programowych (poprzez zróżnicowane formy zajęć oraz praktyczne przećwiczenie zdobytych wiedzy), jak tez warunki lokalowe w których były prowadzone zajęcia i stan techniczny wykorzystywanych urządzeń (multimedia).

W ramach ww. szkolenia kandydaci spotkali się z dwiema funkcjonującymi rodzinami  zastępczymi Państwem Heleną i Mariuszem Marek – rodziną zastępczą zawodową pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego od 2004 roku i Państwem Dominiką i Mariuszem Pawlikowskimi, którzy pełnią swoją funkcję rodziny zastępczej niezawodowej od 2015 roku. Spotkanie miało na celu zapoznania uczestników ww. szkolenia z doświadczeniami powyższych rodzin zastępczych zdobytymi podczas sprawowania opieki nad dziećmi, które przebywały lub przebywają w rodzinnej pieczy zastępczej.

Szkolenie ukończyło 14 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, którzy otrzymali świadectwa ukończenia szkolenia, wręczone przez Pana Stanisława Chwojnickiego członka Zarządu Powiatu Bolesławieckiego.