Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Aktualności

Kampania promująca rodzicielstwo zastępcze

15 marca 2019   /    Aktualności

Czym jest rodzina zastępcza?

Rodzina zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie  dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dziecku niedostosowanemu  społecznie.
W wypełnianiu swoich funkcji rodzina  zastępcza kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.

 Czy wszystkie rodziny zastępcze są takie same?

 Nie, istnieją różne rodzaje rodzin zastępczych. Dzielą się  one na:

  1. Spokrewnione z dzieckiem – rodzina, którą łączy stosunek pokrewieństwa z dzieckiem (dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo),
  2. Niezawodowe – które z dzieckiem wiąże dalszy stosunek pokrewieństwa (np. wujostwo, kuzynostwo) lub żaden.
  3.  Zawodowe – niespokrewnione z dzieckiem, które dzielą się na:

a) specjalistyczne w których umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci
z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi, wymagające szczególnej opieki
i pielęgnacji. W rodzinie tej może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci,

b) pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, na okres 4 miesięcy, nie dłużej niż do 8 miesięcy.

      4. Rodzinne domy dziecka – w których umieszczonych może być, w tym samym  czasie nie więcej niż
8 wychowanków.

Kto może stanowić rodzinę zastępczą?

Funkcję rodziny zastępczej mogą pełnić zarówno pary małżeńskie, jak i osoby samotne.

Według polskiego prawa, kandydaci na rodziców zastępczych powinni spełniać następujące warunki:

– dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

– wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek  w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

–  nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

–  stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem, co potwierdza zaświadczenie lekarskie,

–  uzyskają opinię psychologa o posiadaniu predyspozycji  i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

–  mieszkają na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

–  mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające  dziecku  zaspokojenie  jego indywidualnych potrzeb,

–  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

– w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

    Czy rodziny zastępcze mogą liczyć na jakąś pomoc?

Oczywiście, że tak.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom    dziecka na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania oraz dodatek wychowawczy:

  • 694,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka   umieszczonego w rodzinie zastępczej  spokrewnionej,
  • 1 052,00 zł miesięcznie –  w przypadku dziecka  umieszczonego rodzinie zastępczej zawodowej,  rodzinie zastępczej niezawodowej lub  rodzinnym domu dziecka.
  • 500,00 zł miesięcznie – dodatek wychowawczy dla każdego dziecka w wieku do 18 r.ż. umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż  kwota  2 000,00 zł brutto miesięcznie. Natomiast rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota  2 600,00 zł brutto  miesięcznie. Oprócz pomocy finansowej rodziny zastępcze  mogą uzyskać pomoc psychologiczną, pedagogiczną  oraz wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

   Pamiętaj, że:

–  rodzina zastępcza to nie adopcja,

–  opieka zastępcza sprawowana jest czasowo,

–  dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub usamodzielnić się,

– dziecko w opiece zastępczej ma specjalne potrzeby, wymaga uwagi i uczucia, cierpliwości i zrozumienia,

–  dziecko przebywające w rodzinie zastępczej potrzebuje  także utrzymywania więzi z rodziną.

 

Nowo otwarty Dom Dziecka typu rodzinnego

15 stycznia 2019   /    Aktualności

W poniedziałek 14 stycznia 2019 r. w Bolesławcu odbyło się uroczyste otwarcie nowo utworzonego Domu Dziecka typu rodzinnego. Powyższą placówkę prowadzić będzie Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety, której dyrektorem jest siostra Agnieszka Wieczorek. Dom Dziecka pod wezwaniem św. Elżbiety będzie mógł przyjąć 8 wychowanków. Placówka funkcjonuje na podstawie zawartej umowy pomiędzy powiatem bolesławieckim, a Zgromadzeniem Sióstr. Św. Elżbiety Prowincja Wrocławska.

 

Szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych

21 grudnia 2018   /    Aktualności

W dniu 18.12.2018 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, Sw ramach podnoszenia kwalifikacji opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych,  odbyło się szkolenie pn. ,,Kochać i pomagać – jak z miłością i rozsądkiem stawiać dzieciom granice” dla rodzin zastępczych spokrewnionych ustanowionych w 2018 r.

            Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

– potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży umieszczonej w pieczy zastępczej;

– opanowanie przez rodziców zastępczych trudnych zachowań dzieci w pieczy zastępczej;

– umiejętności rodzicielskie (zajęcia warsztatowe);

– uzależnienia .

Podczas spotkania 2 trenerów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w PCPR  przekazało informacje, dotyczące problemów opiekuńczo-wychowawczych, uzależnień  oraz   potrzeb edukacyjnych dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Ponadto w formie zajęć warsztatowych wskazano, jakie niezbędne umiejętności rodzicielskie winny cechować opiekunów zastępczych , jak mogą poradzić sobie z pojawiającymi się trudnościami wychowawczymi oraz z kim podejmować współpracę i gdzie szukać pomocy w razie problemów opiekuńczo-wychowawczych.

Gotowi do funkcji rodziny zastępczej

21 grudnia 2018   /    Aktualności

Zakończyło się bezpłatne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Szkolenie było prowadzone od dnia 2 listopada 2018 r. do 15 grudnia br. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przy pl. marsz. J. Piłsudskiego 2 w Bolesławcu przez dwóch trenerów pieczy zastępczej.

W szkoleniu brało udział 7 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej w wymiarze 62 godz. dydaktycznych, w tym 52 godziny części wykładowo-warsztatowej oraz 10 godzin w formie praktyk w Domu Dziecka i w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Bolesławcu.

Szkolenie odbyło się zgodnie z Programem Szkoleniowym „Rodzina” licencjonowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie.

Program szkoleniowy realizowany był w ramach bloków tematycznych:

„Piecza zastępcza – co to takiego?”,
„Twoja rodzina  a piecza zastępcza ”,
„Cenimy dziedzictwo – słuchamy młodych”,
„Umiejętności ”,
„Opanowanie trudnych zachowań”,
„Kolejny etap – pożegnanie”.

Tematy poruszały m.in. zagadnienia dotyczące: organizacji opieki nad dzieckiem, zasad finansowania rodzin zastępczych, elementów prawa rodzinnego i praw dziecka, znaczenie tożsamości dziecka, organizacji pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, partnerskiej współpracy z rodziną naturalną dziecka, doskonalenia umiejętności opiekuńczych rodziców zastępczych w poszczególnych etapach rozwoju dziecka, przemocy w rodzinie, trudnych aspektów opieki zastępczej, dobrego pożegnania.

Treści Programu były realizowane w formie mini wykładów, prezentacji, filmów edukacyjnych i ćwiczeń warsztatowych. Tematyka spotkań i ich cele były prezentowane uczestnikom przed rozpoczęciem zajęć, co umożliwiło lepszą ich organizację. Po realizacji każdego bloku tematycznego jak i wykonaniu każdego ćwiczenia, omawiano wspólnie wszystkie sugestie dotyczące poruszanych zagadnień. Uczestnicy szkolenia poprzez pracę w małych grupach i indywidualnych ćwiczeniach mogli sprawdzić zdobytą już wiedzę, każdy z nich otrzymał materiały szkoleniowe z przeprowadzonych zajęć. Zaproponowane przez trenerów ćwiczenia, zabawy integracyjne spowodowały,  że uczestnicy szkolenia bardzo się zaprzyjaźnili, a tym samym chętnie o sobie opowiadali, dzielili się swoimi obawami i przeżyciami związanymi z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. W trakcie szkolenia panowała serdeczna i przyjazna atmosfera, co w dużej mierze ułatwiło prowadzenie zajęć i realizację poruszanych zagadnień.

 

Wśród uczestników szkolenia została przeprowadzona Ankieta ewaluacyjna, która miała na celu dokonanie przez kandydatów oceny szkolenia. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili zarówno merytoryczne przygotowanie trenerów, ich sposób przekazania treści programowych (poprzez zróżnicowane formy zajęć oraz praktyczne przećwiczenie zdobytych wiedzy), jak tez warunki lokalowe w których były prowadzone zajęcia i stan techniczny wykorzystywanych urządzeń (multimedia).

W ramach ww. szkolenia kandydaci spotkali się z rodziną zastępczą zawodową, która swoją funkcję rodziny zastępczej pełni od 2015 roku. Spotkanie miało na celu zapoznania uczestników ww. szkolenia z doświadczeniami rodziny zastępczej zdobytymi przez nich podczas sprawowania opieki nad dziećmi.

Szkolenie ukończyło 7 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, którzy otrzymali świadectwa oraz zaświadczenia kwalifikacyjne, które wręczył Stanisław Chwojnicki Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego i Justyna Ziółkowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Bolesławcu.

KOMUNIKAT

7 grudnia 2018   /    Aktualności

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/18 Dyrektora Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Bolesławcu z dnia 06.12.2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

w dniu 8 grudnia 2018 r. (sobota)

będzie czynne od 7:30 do 15:30


Dnia 24 grudnia 2018 r.

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Bolesławcu

będzie nieczynne

Przemoc domowa i jak sobie z nią radzić

21 listopada 2018   /    Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu organizuje grupy wsparcia dla kobiet, które są ofiarami przemocy domowej. Każdego roku oficjalnie zgłaszanych jest co najmniej kilkadziesiąt przypadków znęcania się – fizycznego i psychicznego – nad kobietami i dziećmi. Tajemnicą poliszynela jest, że aktów przemocy jest o wiele więcej. Można sobie pomóc. Można spróbować nie być ofiarą.

Przemoc domowa i jak sobie z nią radzić