Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze

   I Ty możesz zostać rodzicem zastępczym

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

  ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

 

Kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej powinni spełniać następujące  warunki:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • pozostają w związku małżeńskim lub są osobami samotnymi,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  • – zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej  opieki zdrowotnej
  • – oraz opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lin prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,
 • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu prowadzonym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przez 2 trenerów rodzinnych form pieczy zastępczej zgodnie z Programem Szkoleniowym „Rodzina”

Kandydatów spełniających powyższe warunki prosimy kontakt osobisty lub telefoniczny z  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie w Bolesławcu przy pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 2, pokój 4, 12 pod numerem telefonu 75  612 17-82, 89 w godz. 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku).