Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Ogłoszenia

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

6 grudnia 2017   /    Ogłoszenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że zgodnie z uchwałą XL/245/17 z 28 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych dla Powiatu Bolesławieckiego, Rada Powiatu Bolesławieckiego przeznaczyła kwotę  5 000,00 zł na zadanie: – likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Wykorzystano 3 000,00 zł, do wykorzystania pozostaje 2 000,00 zł.

W związku z powyższym zapraszamy osoby zainteresowane do składania wniosków w ww. zakresie do dnia 12.12.2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu ul. Armii Krajowej 12, pokój nr 105 w godz. 800 do 1400 (termin uzależniony od możliwości realizacji zadania i jego rozliczenia w 2017r.)

Druki wniosków dostępne w zakładce „druki do pobrania”.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

O dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

1) na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują;

2) na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności;

3) na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.”

NABÓR WNIOSKÓW NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

4 października 2017   /    Ogłoszenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że zgodnie z uchwałą XL/245/17 z 28 września 2017 r. o zmianie uchwały  w sprawie zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych dla Powiatu Bolesławieckiego, Rada Powiatu Bolesławieckiego przeznaczyła kwotę  5 000,00 zł na zadanie: – likwidacja barier architektonicznych,  w komunikowaniu się i technicznych.

W związku z powyższym zapraszamy osoby zainteresowane do składania wniosków w ww. zakresie do dnia 20.10.2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu ul. Armii Krajowej 12, pokój nr 105 w godz. 800 do 1400 (termin uzależniony od możliwości realizacji zadania i jego rozliczenia w 2017r.)

Druki wniosków dostępne w zakładce „druki do pobrania”.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

O dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

1) na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują;

2) na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności;

3) na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.”

zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badań pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

23 sierpnia 2017   /    Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące przeprowadzenia badań pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu ul. Armii Krajowej 12

OSOBA DO KONTAKTU: Justyna Ziółkowska – kierownik PCPR

TERMIN WYKONANIA USŁUGI: OD 04.09.2017 r. DO 08.09.2017 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu przez pedagoga diagnozy i kwalifikacji 13 kandydatów  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz pod kątem  ich predyspozycji do pełnienia powierzonej funkcji na terenie Powiatu Bolesławieckiego, wraz z jej udokumentowaniem dla potrzeb  PCPR w Bolesławcu  – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W/w usługę należy wykonać w oparciu  o art. 42 ust. 1-3 ustawy z dnia  9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.).

KANDYDATEM NA STANOWISKO WYKONAWCY ZAMÓWIENIA MOŻE BYĆ OSOBA, KTÓRA SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

– posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne (studia magisterskie),

– posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z rodziną i dzieckiem,

– posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w  poradnictwie rodzinnym,

– dysponuje odpowiednimi narzędziami diagnostycznymi,

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANE DOKUMENTY  WYKONAWCY:

curriculum vitae i list motywacyjny;

– kopie świadectw pracy;

– kopie dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

– kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

– dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe;

– wykaz narzędzi diagnostycznych, za pomocą których będą przeprowadzane badania,

– opinia z pracy, bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

 

 INFORMACJE DODATKOWE:

– oferty, które wpłyną niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane,

– zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania,

– planowany termin rozpatrzenia składanych ofert  – 01.09.2017 r.,

– zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami,

– osoby wyłonione do realizacji zadania zostaną powiadomione przez Zamawiającego telefonicznie.

 

WARUNKI PŁATNOSCI: 

Rozliczenie umowy nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy,  w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku od zleceniobiorcy, przelewem na wskazany rachunek bankowy.

 

WARUNKI SKLADANIA OFERT:

Ofertę można składać:

–  osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu w pok. 105  w terminie do 01.09.2017 r.                          do godz. 13.00;

–  przesłać pocztą  na ww. adres z dopiskiem ,,Usługa na przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej” (liczy się data stempla pocztowego);

pocztą elektroniczną: centrum@pcpr.boleslawiec.pl

 

WARUNKI WYBORU WYKONAWCY:

Wykonawca zostanie wybrany poprzez porównanie cenowe zamówienia i wybranie najkorzystniejszej oferty. KRYTERIUM: CENA

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i montaż platformy/podnośnika w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”

21 sierpnia 2017   /    Ogłoszenia

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i montaż platformy/podnośnika w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

W dniu 21.08.2017 r. na podstawie analizy dokumentów przesłanych do PCPR w Bolesławcu

  1. Nazwa zamówienia: Wykonanie i montaż podnośnika w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”
  2. Tryb: zapytanie ofertowe
  3. Wszystkie złożone oferty:
    • LiftPlus Kaczmarczyk Spółka Jawna – 36 934,92 zł brutto
    • Garaventa Lift Group Sp. z o.o. – 29 962,80 zł brutto
  4. Informujemy, że w wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone firmie Garaventa Lift Group Sp. z o.o.

 

Dokument do pobrania: