Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Ogłoszenia

zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badań pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

23 sierpnia 2017   /    Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące przeprowadzenia badań pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu ul. Armii Krajowej 12

OSOBA DO KONTAKTU: Justyna Ziółkowska – kierownik PCPR

TERMIN WYKONANIA USŁUGI: OD 04.09.2017 r. DO 08.09.2017 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu przez pedagoga diagnozy i kwalifikacji 13 kandydatów  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz pod kątem  ich predyspozycji do pełnienia powierzonej funkcji na terenie Powiatu Bolesławieckiego, wraz z jej udokumentowaniem dla potrzeb  PCPR w Bolesławcu  – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W/w usługę należy wykonać w oparciu  o art. 42 ust. 1-3 ustawy z dnia  9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.).

KANDYDATEM NA STANOWISKO WYKONAWCY ZAMÓWIENIA MOŻE BYĆ OSOBA, KTÓRA SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

– posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne (studia magisterskie),

– posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z rodziną i dzieckiem,

– posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w  poradnictwie rodzinnym,

– dysponuje odpowiednimi narzędziami diagnostycznymi,

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANE DOKUMENTY  WYKONAWCY:

curriculum vitae i list motywacyjny;

– kopie świadectw pracy;

– kopie dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

– kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

– dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe;

– wykaz narzędzi diagnostycznych, za pomocą których będą przeprowadzane badania,

– opinia z pracy, bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

 

 INFORMACJE DODATKOWE:

– oferty, które wpłyną niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane,

– zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania,

– planowany termin rozpatrzenia składanych ofert  – 01.09.2017 r.,

– zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami,

– osoby wyłonione do realizacji zadania zostaną powiadomione przez Zamawiającego telefonicznie.

 

WARUNKI PŁATNOSCI: 

Rozliczenie umowy nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy,  w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku od zleceniobiorcy, przelewem na wskazany rachunek bankowy.

 

WARUNKI SKLADANIA OFERT:

Ofertę można składać:

–  osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu w pok. 105  w terminie do 01.09.2017 r.                          do godz. 13.00;

–  przesłać pocztą  na ww. adres z dopiskiem ,,Usługa na przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej” (liczy się data stempla pocztowego);

pocztą elektroniczną: centrum@pcpr.boleslawiec.pl

 

WARUNKI WYBORU WYKONAWCY:

Wykonawca zostanie wybrany poprzez porównanie cenowe zamówienia i wybranie najkorzystniejszej oferty. KRYTERIUM: CENA

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i montaż platformy/podnośnika w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”

21 sierpnia 2017   /    Ogłoszenia

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i montaż platformy/podnośnika w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

W dniu 21.08.2017 r. na podstawie analizy dokumentów przesłanych do PCPR w Bolesławcu

 1. Nazwa zamówienia: Wykonanie i montaż podnośnika w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”
 2. Tryb: zapytanie ofertowe
 3. Wszystkie złożone oferty:
  • LiftPlus Kaczmarczyk Spółka Jawna – 36 934,92 zł brutto
  • Garaventa Lift Group Sp. z o.o. – 29 962,80 zł brutto
 4. Informujemy, że w wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone firmie Garaventa Lift Group Sp. z o.o.

 

Dokument do pobrania:

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na prowadzenie asystentury dla osób niepełnosprawnych

19 lipca 2017   /    Ogłoszenia

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na prowadzenie asystentury dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Dokument do pobrania:

Informacja o naborze na stanowisko Asystenta osoby niepełnosprawnej

10 lipca 2017   /    Ogłoszenia

INFORMACJA O NABORZE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu ogłasza nabór na stanowisko Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Termin składania ofert do 17.07.2017r. do godz. 12.00 w PCPR w Bolesławcu w pokoju nr 107. Więcej informacji w Biurze projektu pod nr tel. 75 612 17 83 lub u Kierownika PCPR pod nr tel. 75 612 17 88

Dokumenty do pobrania:

 

Nabór na stanowisko: Specjalista do przeprowadzenia programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

6 lipca 2017   /    Ogłoszenia
 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu poszukuje dwóch specjalistów
  do  przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy
  w rodzinie.

 

 1. Forma zatrudnienia- umowa cywilno- prawna.

Przedmiotem  umowy jest realizacja przez Zleceniobiorcę programu korekcyjno- edukacyjnego w oparciu o wytyczne zawarte w:

 • Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.);
 • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.
  w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno- edukacyjne.
 • Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014- 2020
 • Ramowym Programie Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie dla Województwa Dolnośląskiego, stanowiącym Załącznik nr 3 do Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  na lata 2015 – 2020, przyjętego Uchwałą Nr 710/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego  z dnia 16 czerwca 2015 r.
 1. Wymagania dotyczące osoby prowadzącej program korekcyjno- edukacyjny:
 • ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne
  w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin
  w zakresie pracy z osobami stosującymi  przemoc w rodzinie (preferowane szkolenie- Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie metodą DULUTH);
 • udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • doświadczenie w realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego metodą DULUTH (minimum 2 edycje).
 1. Wymagania dotyczące  realizacji Programu:
 • Łączny czas Programu powinien obejmować 60 godzin zajęć grupowych i 10 godzin spotkań indywidualnych z uczestnikami Programu.
 • Miejsce realizacji Programu  – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.
 • Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji dotyczącej realizacji Programu : listy obecności, sprawozdanie, udokumentowanie rozmów indywidualnych.
 • Termin realizacji: sierpień 2017 r. –  grudzień 2017 r.
 1. Oferta powinna ponadto zawierać:
 • CV/życiorys zawodowy
 • Kserokopie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje (wykształcenie i doświadczenie zawodowe).
 • Proponowaną stawkę za godzinę zajęć indywidualnych i grupowych.
 • Proponowany harmonogram zajęć.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późń. zm.).

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r., osobiście lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12,
59-700 Bolesławiec.

 1. Inne informacje:

Wszelkie informacje dotyczące w/w naboru udzielane są pod numerami:
tel. 75/ 612 17 88 – Kierownik PCPR lub 75/ 612 17 84 – Pracownik socjalny.