Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

11 kwietnia 2018   /    Ogłoszenia

Bolesławiec, 11.04.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2
59-700 Bolesławiec

 1. Przedmiot zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zwanego dalej „Programem”.
 3. Zasady realizacji Programu określa:
 4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z póź. zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.
 6. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. Nr 50 poz. 259).
 7. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020, przyjęty Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.;
 8. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020, przyjęty Uchwałą Nr 710/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2015 r.;
 9. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Bolesławieckim na lata 2016 – 2020 przyjętym Uchwałą Nr XXV/150/16 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 27 października 2016 r.
 10. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić zajęcia z uczestnikami Programu osobiście.
 11. Naboru uczestników do Programu dokonuje Zamawiający.
 12. Program zostanie przeprowadzony w jednej grupie o liczebności do 10 osób.
 13. Program realizowany jest w formie zajęć indywidualnych i grupowych, tj. 10 godzin spotkań indywidualnych oraz 60 godzin zajęć grupowych.
 14. Zajęcia grupowe powinny odbywać się w godzinach popołudniowych 16.00-19.00.
 15. Zamawiający preferuje realizację przedmiotu zamówienia przez parę Wykonawców różnej płci (kobieta i mężczyzna).
 16. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na realizację części Programu.
 17. Zamawiający zapewnia salę szkoleniową.
 18. Wykonawca przygotowuje konspekt zajęć i realizuje go w trakcie prowadzenia Programu zgodnie z celami określonymi w Programie.
 19. Wykonawca opracowuje oraz zawiera z uczestnikami Programu kontrakt.
 20. Wykonawca sporządza listy obecności uczestników Programu.
 21. Wykonawca prowadzi karty pracy ze sprawcami przemocy obrazujące podejmowane działania oraz podejmowane tematy zajęć.
 22. Wykonawca sporządza końcowe sprawozdanie z przeprowadzonego programu korekcyjno-edukacyjnego.
 23. Wykonawca sporządza ankietę diagnostyczną na początku Programu oraz ankietą ewaluacyjną na końcu Program oraz dokonuje oceny z ewaluacji.

      3. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: czerwiec – grudzień 2018 r.

 1. Forma zatrudnienia:

Umowa o świadczenie usług.

 1. Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy:
 • ukończyli studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 • posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 • mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 1. Oferta powinna zawierać:
 2. CV z opisem uzyskanego wykształcenia i dotychczasowego doświadczenia zawodowego wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy.
 5. Zaświadczenie potwierdzające 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 6. Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 1)
 7. Oświadczenie o realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy
  w rodzinie lub pracy terapeutycznej ze sprawcą przemocy.
 8. Oświadczenie oferenta o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Założenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie uwzględniające m. in. zakres tematyczny.

     7. Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przygotować oraz złożyć w terminie do dnia 30.04.2018 r. do godz. 15.30 na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2 lub na adres e-mail: centrum@pcpr.boleslawiec.pl

 1. Kryterium wyboru oferty: oferta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego:

– oferta najniższa cenowo.

 1. Informacje dotyczące płatności:

Zapłata będzie uiszczona po zrealizowanym zadaniu, przelewem na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez Wykonawcę w terminie 14 dni z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

 1. Uwagi końcowe:

Postępowanie prowadzone jest w trypie zapytania ofertowego w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.);

Jeżeli cena brutto najniższej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji
z Oferentem lub unieważnienia postępowania.

Zapytanie ofertowe nie jest dokumentem wiążącym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Bolesławcu

 

Oferta złożona przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Imię  i  nazwisko)

 

Dane personalne (Adres, numer telefonu, adres e-mail):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, składam swoją ofertę na realizację zamówienia polegającego na przeprowadzeniu Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie. Jednocześnie oświadczam, że:

 • uzyskałem/ am informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia,
 • zgadzam się z terminem realizacji przedmiotu zamówienia,
 • przedmiot złożonej przeze mnie oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia,
 • wykształcenie osoby świadczącej usługi odpowiada ogłoszeniu i na dowód tego przedkładam:
 • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 • Posiadam doświadczenie wymagane w ogłoszeniu, na dowód tego przedkładam (+krótki opis doświadczenia):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 • Oferuję przeprowadzenie szkolenia za łączną kwotę brutto:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(cena cyfrowo i słownie)

 

w tym:
cena brutto za 1 godzinę zajęć indywidualnych (cena w PL):

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(cena cyfrowo i słownie)

 

cena  brutto za 1 godzinę zajęć grupowych (cena w PL):  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(cena cyfrowo i słownie)

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014r. poz.1182 ze zm.).

 

 

 

 

…………………………………………………………………..

(Podpis  oferenta)

 

 

 

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

6 grudnia 2017   /    Ogłoszenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że zgodnie z uchwałą XL/245/17 z 28 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych dla Powiatu Bolesławieckiego, Rada Powiatu Bolesławieckiego przeznaczyła kwotę  5 000,00 zł na zadanie: – likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Wykorzystano 3 000,00 zł, do wykorzystania pozostaje 2 000,00 zł.

W związku z powyższym zapraszamy osoby zainteresowane do składania wniosków w ww. zakresie do dnia 12.12.2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu ul. Armii Krajowej 12, pokój nr 105 w godz. 800 do 1400 (termin uzależniony od możliwości realizacji zadania i jego rozliczenia w 2017r.)

Druki wniosków dostępne w zakładce „druki do pobrania”.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

O dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

1) na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują;

2) na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności;

3) na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.”

NABÓR WNIOSKÓW NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

4 października 2017   /    Ogłoszenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że zgodnie z uchwałą XL/245/17 z 28 września 2017 r. o zmianie uchwały  w sprawie zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych dla Powiatu Bolesławieckiego, Rada Powiatu Bolesławieckiego przeznaczyła kwotę  5 000,00 zł na zadanie: – likwidacja barier architektonicznych,  w komunikowaniu się i technicznych.

W związku z powyższym zapraszamy osoby zainteresowane do składania wniosków w ww. zakresie do dnia 20.10.2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu ul. Armii Krajowej 12, pokój nr 105 w godz. 800 do 1400 (termin uzależniony od możliwości realizacji zadania i jego rozliczenia w 2017r.)

Druki wniosków dostępne w zakładce „druki do pobrania”.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

O dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

1) na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują;

2) na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności;

3) na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.”