Artykuły: listopad

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

30 listopada 2017   /    Aktualności

W grudniu br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu uruchamia grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Przemoc domowa jest tematem coraz częściej występującym w świadomości opinii publicznej. W przypadku ofiar, które podejmują pierwsze kroki, by się bronić przed sprawcą przemocy, dużym wsparciem okazuje się praca grupowa, która pomaga przełamać poczucie izolacji i daje szansę uzyskania wsparcia ze strony grupy. Formuła zajęć umożliwia także lepszą możliwość testowania nowych form zachowania i ćwiczenia pożądanych nawyków.

Powyższa idea stała się inspiracją dla utworzenia lokalnej grupy wsparcia dla ofiar dotkniętych przemocą domową. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, pok. 104 (budynek Starostwa Powiatowego w Bolesławcu).

Adresatami tej formy pomocy są kobiety, które doświadczają przemocy domowej i są mieszkankami powiatu bolesławieckiego. Panie, które chciałyby uczestniczyć w zajęciach, proszone są o indywidualny kontakt telefoniczny z pracownikiem PCPR, tel. 75 612 17 83-84, lub osobiście w siedzibie PCPR, pok. 107, pok. 108, pok. 119, lub bezpośrednio z Kierownikiem PCPR – pok. 112, tel. 75 612 17 88.

HARMONORGRAM SPOTKAŃ NA GRUDZIEŃ 2017

03.12.2017 r.  w godz. 10:00 – 14:00
09.12.2017 r.  w godz. 10:00 – 14:00
16.12.2017 r.  w godz. 10:00 – 14:00
29.12.2017 r.  w godz. 14:00 – 18:00

Terminy spotkań w kolejnych miesiącach będą zamieszczane na stronie www.pcpr.boleslawiec.pl

Wsparcie finansowane w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”, realizowanego przez Powiat Bolesławiecki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Dzień Pracownika Socjalnego 21 listopad 2017

23 listopada 2017   /    Aktualności

Pierwszym ogniwem,  które spotyka się z klientem wymagającym pomocy społecznej jest pracownik socjalny, koordynator Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu. Za wyjątkową pracę, zaangażowanie i empatię wobec drugiego człowieka dziękował pracownicom Centrum Karol Stasik – Starosta Bolesławiecki, Stanisław Chwojnicki – Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego oraz Maria Szydłak – Skarbnik Powiatu.

O istocie pracy pracowników służb społecznych wiele można byłoby mówić – dodała Justyna Ziółkowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu. Jest to zawód, który wymaga wielu predyspozycji. Jesteśmy otwarci wobec ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy. Staramy się zrozumieć, wesprzeć aby życie naszych klientów zmieniło się na lepsze. Z okazji dzisiejszego Święta serdecznie dziękuję moim współpracownikom za zaangażowanie, wkład pracy i pasję z jaką wykonujecie swoją pracę  na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Przypomnijmy tylko, że wśród realizowanych zadań przez PCPR w Bolesławcu jest między innymi:

1/ projekt pt. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” gdzie wsparcie udzielane jest dla osób w kryzysie w tym również dla osób doznających przemocy w rodzinie, dla rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach projektu uruchomiona została wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego. Ponadto prowadzone są usługi poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej w ośrodku pracy z rodziną – tzw. Okno Rodzinne,

2/ od 23 października br. uruchomiony został telefon zaufania dla osób w kryzysie (576 022 033 – dostępny codziennie od 20:00 do 22:00),

3/ opieka nad 103 rodzinami zastępczymi, w których przebywa 136 małoletnich dzieci, którymi zajmuje się 7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto Centrum obejmuje wsparciem 20 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,

4/ prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej – niezawodowej,

5/ wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie ze środków PFRON: uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i likwidacja barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Tylko w 2017 wpłynęło 1000 wniosków.