Artykuły: czerwiec

V PIKNIK RODZINNY 2018 r.

25 czerwca 2018   /    Aktualności

Film

Zdjęcia z pikniku – patrz Galeria

16 czerwca 2018 r. w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu odbył się V Piknik Integracyjny dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Bolesławieckiego. Piknik ten był formą podziękowania rodzinom zastępczym za ich trud i poświęcenie w pełnieniu tej funkcji, a także okazją do podzielenia się swoim doświadczeniem, radością, a także trudnościami i troskami, które przeżywają na co dzień. W trakcie Pikniku odbyły się gry, zabawy oraz konkursy dla dzieci
i całych rodzin, przewidziane było wspólne grillowanie i słodki poczęstunek.

W tym dniu zostały ogłoszone również wyniki konkursu plastycznego pt. „Zdrowo żyć”, przeznaczonego dla dzieci z rodzin zastępczych.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZDROWO ŻYĆ”

KATEGORIA DZIECI STARSZE
(POWYŻEJ 10 R.Ż.)

1 miejsce: PAWEŁ TARASIEWICZ
2 miejsce: SZYMON NIZIOŁ
3 miejsce: KACPER ZATYLNY

KATEGORIA DZIECI MŁODSZE
(DO 10 R.Ż.)


1 miejsce: LENA IWANOWSKA
2 miejsce: ALEX CHMIELOWIEC
3 miejsce: ANIA ŚLEFARSKA-WYSŁUCH

W konkursie udział wzięli:

Beata Kołodziej, Damian Sądaj, Mateusz Płocharczyk, Alicja Atanasowa, Mateusz Poniewierski, Natalia Metzger, Julia Kaszyc, Naomi Donajska, Klaudia Marecka, Natalia Potocka, Gabrysia Potocka, Aleksander Metzger, Magdalena Bartosińska, Zosia Koman, Kacper Koman, Kaja Milewska, Laura Nowak

SPONSORZY ORAZ OSOBY I  INSTYTUCJE,
KTÓRE WSPIERAŁY PCPR PRZY ORGANIZACJI PIKNIKU

Pan Dariusz Walasiak – Dyrektor Oddziału III Banku Zachodniego WBK

Pani Ewa Mielecka – menager NZOZ „Provita”

Pan Jerzy Furtak – właściciel firmy wędliniarskiej

Pizzeria Bazylia Pizza & Pasta Bolesławiec

Pan Kamil Giza – właściciel Sali Zabaw OLI

Żołnierze  23 Śląskiego Pułku Artylerii

Pan Jacek Dudyński – dyrektor MOSiR w Bolesławcu

Pan Jacek Pudłowski – MOSiR w Bolesławcu

Pani Małgorzata Szczerba – właściciel  biura rachunkowego ,,ABACUS” Caritas Diecezji Legnickiej i Pani Grażyna Wierzejska

Pan Łukasz Jaźwiec – kierownik Term w Bolesławcu

Pan Robert Tomczyk Prezes kompleksu ,,ORKA”

Pani Łucja Wilk – fotograf

Państwo Barbara, Paweł i Artur Marciniszyn – właściciele lodziarni w Bolesławcu

Państwo Marzena i Andrzej Laudańscy – właściciele cukierni ,,NOVA’

Pan Stanisław Brzozowski   – właściciel cukierni w Bolesławcu

Państwo Ewa i Zdzisław Berezowscy– właściciele piekarni

Państwo Agnieszka i Dariusz Szmit

Pani Joanna Czech – Zakład Kosmetyczny Bella

Pan Paweł Saja i Pan Maciej Kołodziejski – Salon fryzjerski MATRIX

Pan Franciszek Haftarczyk  właściciel SOLARIUM przy ul. Zacisze w Bolesławcu

Firma POLIMARKT w Bolesławcu

Pani Anika Fiłon –  firma ORIFLAME

Pan Jarosław Kowalski – dyrektor MZGK W Bolesławcu wraz z pracownikami

Pani Beata Domerecka – dyrektor MDK w Bolesławcu

Mł. bryg. mgr inż. Andrzej Śliwowski – komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Bolesławcu wraz ze strażakami

Państwo Renata i Krzysztof Marszałek – właściciele hurtownia spożywczej

Ceramika Artystyczna w Bolesławcu

oraz anonimowi sponsorzy, którzy ufundowali nagrody

 

 

 

Nabór na wolne stanowisko – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

15 czerwca 2018   /    Ogłoszenia

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bolesławcu Justyna Ziółkowska


ogłasza  nabór na stanowisko:

 Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   w  Bolesławcu

Rodzaj zatrudnienia:  umowa o pracę  – 1 etat;  zadaniowy system czasu pracy.
Miejsce wykonywania pracy:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu,
59-700 Bolesławiec,  pl. Piłsudskiego 2 , praca w terenie.

I .   Wymagania niezbędne:

1.  Obywatelstwo polskie.
Wykształcenie wyższe:
a) na kierunku:  pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca   socjalna, nauki o rodzinie lub
b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem
i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
5.  Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek
w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.
6.  Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.  Znajomość przepisów z zakresu:
Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  Ustawy o pomocy społecznej,
Ustawy o samorządzie powiatowym, Ustawy o ochronie danych osobowych
II. Wymagania dodatkowe:

1. Komunikatywność,  sumienność,  odpowiedzialność,  rzetelność,  umiejętności pracy
w zespole , dyspozycyjność, odporność na stres.
2. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych ,dobra  znajomość programów z pakietu                                           Microsoft Office( w szczególności znajomość MS Excel i Word)
3.  Wysoki poziom zdolności interpersonalnych i duża motywacja do pracy.

 

III .  Do zadań koordynatora pieczy zastępczej należy w szczególności:

1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.
2. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka ,  planu pomocy dziecku.
3. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.
4.  Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny domy dziecka do specjalistycznej pomocy dla dzieci w tym psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej.
5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
6.  Dokonywanie wraz z pracownikiem socjalnym okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w  rodzinnej pieczy zastępczej oraz sporządzanie opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz oceny rodzin zastępczych
a następnie przekazywanie ich do Sądu.
7.  Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
8.  Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
9.  Wydawanie opinii wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
10.  Współpraca z ośrodkiem adopcyjnym.
11.  Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie.

 IV. Wymagane dokumenty

1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
5. Oświadczenie kandydata:
a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
b)  o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c)  o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
d) o wypełnianiu  obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
6. Kserokopie świadectw pracy, potwierdzających staż pracy.
Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Plac Piłsudskiego 2 , 59-700 Bolesławiec , pok. 3  w terminie do dnia 27.06.2018 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”.
Wymagany dokument aplikacyjny – CV powinien być opatrzony klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 r.  poz. 902 ze zm.)”.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.