Artykuły: styczeń

Zmiany dotyczące dodatku wychowawczego 500+

25 stycznia 2022   /    Aktualności

Dnia 1 stycznia 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, która zmienia ustawę z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.)              w zakresie dotyczącym wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Wobec powyższego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuję, że:

 1. Od dnia 01.01.2022 r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art. 80 ust. 1a ustawy
  z dnia   9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.821 t.j. ze zm.),  zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2019.2407 t.j. ze zm.),
 2. Od dnia 01.01.2022 r. organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego (500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych!!!
  (art. 1 pkt 9 ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.)
 3. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego należy składać do ZUS wyłącznie
  w formie elektronicznej na platformie EPUAP/Profil Zaufany (art. 1 pkt 13 lit. f i g ww. Ustawy).
 4. Świadczenie wychowawcze będzie przekazywane w formie bezgotówkowej na wskazany przez osobę uprawnioną rachunek bankowy (art. 1 pkt 25 ww. Ustawy).
 5. Decyzje Starosty Bolesławieckiego, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatku wychowawczego na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (uprawnione do tego dodatku) o którym mowa w art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.821 t.j. ze zm.) w brzmieniu dotychczasowym, tracą moc z dniem  1 czerwca 2022 r.
 6. Wnioski o dodatek wychowawczy złożone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Bolesławcu, w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. są rozpatrywane  na zasadach dotychczasowych i wypłacane będą przez tutejsze Centrum, nie dłużej jednak, niż do dnia  31 maja 2022 r.
 7. Na okres świadczeniowy od dnia 1 czerwca 2022 r. wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego należy składać  do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej
  na platformie EPUAP/Profil Zaufany, już  od dnia 1 lutego 2022 r.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                   w Bolesławcu, o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej/ rodzinnym domu dziecka, wraz z datą umieszczenia.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania świadczenia wychowawczego można uzyskać:

 • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn. – pt.) w godz. 7.00-18.00

pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem e-maila cot@zus.pl

 • we wszystkich placówkach ZUS
 • na stronie

Link do strony ZUS Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 r.

 

 

 

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej – zakończone

4 stycznia 2022   /    Aktualności

W dniu 04.12.2021r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu zakończyło się bezpłatne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, w wymiarze 62 godzin dydaktycznych, w tym 52 godziny części wykładowo-warsztatowej oraz 10 godzin w formie praktyk w Domu Dziecka i w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Bolesławcu. Szkolenie zorganizowano w terminie od 08.10.2021r. do 04.12.2021r. w siedzibie PCPR w Bolesławcu i prowadzone było przez dwóch trenerów, zgodnie z Programem Szkoleniowym „Rodzina”, licencjonowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie.

W szkoleniu brało udział 12 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. W trakcie cotygodniowych spotkań uczestnicy mieli możliwość poznać  specyfikę funkcjonowania rodziny zastępczej w oparciu o program szkoleniowy realizowany w ramach kilku bloków tematycznych:

– „Piecza zastępcza – co to takiego?”,
– „Twoja rodzina  a piecza zastępcza ”,
– „Cenimy dziedzictwo – słuchamy młodych”,
– „Umiejętności ”,
– „Opanowanie trudnych zachowań”,
– „Kolejny etap – pożegnanie”.

Na szkoleniu poruszano zagadnienia dotyczące m.in. organizacji opieki nad dzieckiem, doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców zastępczych w poszczególnych etapach życia, przemocy w rodzinie, współpracy rodziny zastępczej ze środowiskiem dziecka, dobrego pożegnania, a także podstawy pierwszej pomocy. Treści Programu były realizowane w formie mini wykładów, prezentacji           i ćwiczeń warsztatowych. Tematyka spotkań i ich cele były prezentowane uczestnikom przed rozpoczęciem zajęć, co umożliwiło lepszą ich organizację. Po realizacji każdego bloku tematycznego jak i wykonaniu każdego ćwiczenia, omawiano wspólnie wszystkie sugestie dotyczące poruszanych zagadnień. Uczestnicy szkolenia poprzez pracę w małych grupach i indywidualnych ćwiczeniach mogli sprawdzić zdobytą już wiedzę, każdy z nich otrzymał materiały szkoleniowe z przeprowadzonych zajęć. Zaproponowane przez trenerów ćwiczenia i zabawy integracyjne spowodowały, że wśród uczestników  panowała serdeczna             i przyjazna atmosfera, co w dużej mierze ułatwiło prowadzenie zajęć i realizację poruszanych zagadnień.  W ramach ww. szkolenia zorganizowano dla kandydatów zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy (zwłaszcza dzieciom), które poprowadziła Magdalena Lisiewska.

Ciekawym akcentem było spotkanie kandydatów z funkcjonującą od 7 lat rodziną zastępczą niezawodową. Uczestnicy szkolenia otrzymali od gości wiele wskazówek i informacji. Rodzice zastępczy podzielili się swoimi doświadczeniami w opiece i wychowaniu dzieci, przekazali też, że piecza niesie ze sobą wiele radości, satysfakcji, ale też problemów, które jednak dzięki wzajemnemu wsparciu oraz współpracy             z grupą specjalistów są zawsze do pokonania.

Szkolenie zostało zwieńczone testem z zakresu wiedzy nt. rodzicielstwa zastępczego. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali świadectwa ukończenia szkolenia, które zostały wręczone przez Panią Agnieszkę Wiśniewską – Kierownika Działu Świadczeń i Należności, reprezentującą dyrektora PCPR .

Naszym nowym rodzicom zastępczym życzymy powodzenia w realizacji powierzonych im zadań, satysfakcji, spokoju i radości z każdego dnia spędzonego z podopiecznymi.

Jednocześnie zapraszamy osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, podzielenia się sercem        i stworzenia poczucia bezpieczeństwa dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców biologicznych.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie    w Bolesławcu,  pl.  Marsz. Józefa Piłsudskiego 2, tel. 75 6121782, 75 6121789.